Czym jest zasiłek pogrzebowy i ile wynosi?

Zasiłekpogrzebowy to jednorazowe świadczenie, które jest wypłacane przez państwo osobom, które ponoszą koszty związane z pogrzebem bliskiej osoby. Jego celem jest częściowe zrekompensowanie kosztów pogrzebu (pochówku). Zasiłek pogrzebowy jest wypłacany z systemu ubezpieczeń społecznych. To ważne świadczenie, pomaga ono bowiem rodzinom przezwyciężyć trudności finansowe związane z organizacją ceremonii pogrzebowej i pochówkiem.

W Polsce wysokość tego zasiłku i zasad jego przyznawania jest regulowana przez przepisy prawa. Przysługuje on określonym osobom w przypadku zgonu członka rodziny. Ale nie tylko. Bowiem zasiłek pogrzebowy mogą otrzymać także inne osoby lub instytucje, które poniosły koszty organizacji pogrzebu.

Reklama

Jaka jest wysokość zasiłku pogrzebowego i komu on przysługuje?

Obecnie zasiłek pogrzebowy wynosi 4000 zł.Według obietnic rządzących jego wysokość ma wzrosnąć do kwoty 7000 zł. Na chwilę obecną obwiązuje jednak dotychczasowa kwota.

Reklama

Zasiłekpogrzebowy w obecnej kwocie przysługuje:

 • członkowi rodziny – wynosi on wówczas 4000 zł, bez względu na poniesione koszty pogrzebu lub
 • osobie obcej lub pracodawcy, domowi pomocy społecznej,gminie,powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego do wysokości poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 4000 zł.

W sytuacji, gdy koszty pogrzebu były poniesione przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, wówczas zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty. Podział ten jest proporcjonalny do wysokości poniesionych przez nich kosztów pochówku. Obecna wysokość zasiłku obowiązuje od 1 marca 2011 roku. Niestety obecne koszty związaneorganizacją pogrzebu są znacznie wyższe. Dlatego też zasiłek pogrzebowy w wysokości 4000 zł nie pokrywa całych wydatków z tym związanych.

Jak podaje portal ZUS.pl, zasiłek pogrzebowy przysługuje:

 • członkowi rodziny,
 • pracodawcy,
 • domowi pomocy społecznej,
 • gminie,
 • powiatowi,
 • osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego,
 • osobie obcej,

jeżeli pokryli oni koszty pogrzebu.

Do członków rodziny zalicza się: małżonka (w tym także pozostającego w separacji orzeczonej wyrokiem sądu), rodziców, macochę, ojczyma oraz osobę przysposabiającą, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, rodzeństwo, dziadków, wnuki oraz osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Kiedy ZUS wypłaca zasiłek pogrzebowy?

Zgodnie z informacjami zawartymi na oficjalnej stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zasiłekpogrzebowy przysługuje po śmierci:

 • osoby, która miała przyznaną emeryturę lub rentę,
 • osoby, która miała przyznaną emeryturę pomostową,
 • osoby, która była ubezpieczona w ZUS,
 • osoby, która miała przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
 • osoby, która zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia,
 • osoby, która w dniu śmierci nie miała przyznanej emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania,
 • cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, która pobierała świadczenie pieniężne,
 • osoby, która pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,
 • osoby, która pobierała rentę socjalną,
 • osoby, która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
 • osoby, która pobierała rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
 • członka rodziny osoby wymienionej w punktach 1–4, 8 i 11.

Warto jednak przy tym zaznaczyć, że zasiłek pogrzebowy przysługuje wyłącznie z jednego tytułu.

Jakie dokumenty i w jakim terminie należy złożyć do ZUS?

Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy, należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych następujące dokumenty:

 • wniosek o wypłatę zasiłkupogrzebowego (druk Z-12).
 • akt zgonu, akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe.
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a w przypadku, gdy oryginały te zostały złożone w banku, wówczas należy przedstawić kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem.
 • dokumenty potwierdzające Twoje pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego).
 • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Dokumenty te powinno się złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której wnioskujący opłacił koszty pogrzebu. Po tym terminie następuje przedawnienie roszczeń - chyba, że z ważnych przyczyn nie można było tego zrobić wcześniej.