Co to jest świadczenie urlopowe?

Świadczenie urlopowe to dodatkowe wynagrodzenia wypłacane przez niektóre zakłady pracy. Powiązane jest z korzystaniem przez pracownika z urlopu wypoczynkowego. Warunkiem otrzymania świadczenie jest wzięcie urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Świadczenie wypłacane jest jednorazowo. Wypłata powinna nastąpić nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego przez pracownika. Jeżeli w danym miejscu pracy świadczenie urlopowe są wypłacane, pracodawca powinien wypłacić je automatycznie, osoba zatrudniona nie musi składać dodatkowych wniosków.

Kto może otrzymać świadczenie urlopowe?

Reklama

Jeśli w danej firmie świadczenia urlopowe są przyznawane, powinny trafiać do wszystkich osób zatrudnionych na podstawie kodeksu pracy. Przyznanie świadczenia nie może być uzależnione od stażu pracy, okresu zatrudnienia u danego pracodawcy czy pełnionej funkcji. Wypłata świadczenia nie powinna też zależeć od sytuacji życiowej, rodzinnej czy materialnej pracownika. To odróżnia świadczenie urlopowe od tzw. wczasów pod gruszą, które są świadczeniem o charakterze socjalnym, wypłacanym z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Dlatego np. stawki "wczasów pod gruszą" wypłacane poszczególnym osobom mogą się różnić. Świadczenie powinno być takie samo dla wszystkich. Ewentualne różnice powinny wynikać jedynie z wymiaru zatrudnienia oraz różnic opisanych w ustawie o ZFŚS (która reguluje również inne kwestie związane ze świadczeniem urlopowym).

Reklama

Jakie firmy wypłacają świadczenie urlopowe?

Świadczenie urlopowe może być wypłacane w firmach i organizacjach które nie mają obowiązku tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (czyli, mówiąc w skrócie, zatrudniających mniej niż 50 osób w przeliczeniu na etaty i nie będących jednostkami budżetowymi lub samorządowymi zakładami budżetowymi). W podmiotach zatrudniających mniej niż 50 osób świadczenie może funkcjonować zamiast ZFŚS. Świadczenie urlopowe nie jest obowiązkowe, co oznacza, że pracodawca może, ale nie musi go wypłacać.

Od czego zależy wysokość świadczenia urlopowego?

Świadczenie urlopowe nie jest wypłacane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ale jego wysokość powiązana jest z ustalanymi w ustawie o ZFŚS odpisami na Fundusz. Wysokość odpisów na ZFŚS w konkretnym roku (wpłat dokonywanych przez pracodawcę na ZFŚS danego zakładu pracy) zależy z kolei od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego (jeżeli przeciętne wynagrodzenie w drugim półroczu stanowiło kwotę wyższą).

Odpis powinien wynieść 37,5 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (na pracownika zatrudnionego na pełen etat w tzw. normalnych warunkach). W tym roku jest to kwota 2417,14 zł. W przypadku osób wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub pracę o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych odpis jest wyższy i w tym roku wynosi 3222,86 zł (50 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego). W przypadku odpisów na pracowników młodocianych kwoty są niższe i wynoszą od 5 do 7 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Świadczenie urlopowe 2024: Na jaką maksymalną kwotę można liczyć?

Ustalona na dany rok wysokość odpisów na ZFŚS to jednocześnie maksymalny poziom świadczenia urlopowego, jaki może wypłacić pracodawca. Oznacza to, że w 2024 r. świadczenie urlopowe dla pracownika zatrudnionego na pełen etat może wynieść maksymalnie 2417,14 zł lub 3222,86 zł. Najczęściej jednak nie osiąga ono tej wysokości. Warto też zauważyć, że świadczenie urlopowe, ze względu na swój fakultatywny charakter i dodatkowe koszty dla pracodawców, w wielu zakładach pracy nie jest wypłacane.

Trzeba też wiedzieć, że świadczenie urlopowe nie podlega składkom na ubezpieczenia społeczne pracowników, nie jest także objęte składką na ubezpieczenie zdrowotne. Podlega jednak opodatkowaniu (inaczej niż "wczasy pod gruszą", które są wolne od podatku dochodowego łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł).