Czym jest zasiłek wyrównawczy?

Zasiłek wyrównawczy jest świadczeniem, o które mogą starać się pracownicy w przypadku, kiedy ich stan zdrowia pogorszył się w wyniku wypadku przy pracy lub choroby. W założeniu zasiłek ten ma zachęcić takich zatrudnionych do rehabilitacji zawodowej, która pomaga w radzeniu sobie w aktualnych obowiązkach pracowniczych lub w przystosowaniu się do pracy na nowym stanowisku

Zasiłek wyrównawczy 2024. Komu przysługuje?

Reklama

Zasiłek wyrównawczy przysługuje pracownikom, którzy mają mniejszą sprawność do pracy lub których wynagrodzenie zostało zmniejszone z powodu poddania się rehabilitacji zawodowej.

Świadczenie wypłacane jest z ubezpieczenia wypadkowego, jeśli rehabilitacja zawodowa była konieczna ze względu na wypadek przy pracy lub chorobę zawodową. W innych przypadkach zasiłek przysługuje z ubezpieczenia chorobowego.

Reklama

Ile wynosi zasiłek wyrównawczy w 2024 roku?

Zasiłek wyrównawczy to różnica między przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem za okres 12 miesięcy kalendarzowych, które poprzedziły rehabilitację, a wynagrodzeniem miesięcznym, które otrzymuje pracownik podczas okresu obniżonego wynagrodzenia.

Co w przypadku, kiedy pracownik przepracował cześć miesiąca, a w pozostałym czasie był nieobecny? Wówczas zasiłek w takim miesiącu wyniesie wysokość różnicy między przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem pomniejszonym o jedną trzydziestą część na każdy dzień nieobecności a wynagrodzeniem otrzymanym w tym miesiącu.

Jak długo można pobierać zasiłek wyrównawczy?

Zasiłek wyrównawczy przyznawany jest od dnia podjęcia przez pracownika rehabilitacji zawodowej. Przysługuje na czas jej trwania, jednak nie dłużej niż 24 miesiące.

Kiedy ustaje prawo do zasiłku wyrównawczego?

Prawo do tego świadczenia ustaje z dniem, w którym kończy się rehabilitacja zawodowa i pracownik przesunięty jest do innej pracy. Nie może być to jednak później niż 24 miesiące od dnia podjęcia przez pracownika rehabilitacji. Zasiłek wyrównawczy przestanie być również wypłacany, jeśli ze względu na stan zdrowia ubezpieczonej osoby zatrudnionej rehabilitacja zawodowa staje się niecelowa.

Kiedy prawo do zasiłku wyrównawczego nie przysługuje?

Jeżeli pracownik jest uprawniony do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, to zasiłek wyrównawczy nie przysługuje. Nie otrzyma go również ubezpieczony zatrudniony, który pobiera zasiłek macierzyński lub jest zwolniony od wykonywania pracy z powodu choroby czy sprawowania opieki.

Ponadto zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługuje, jeżeli:

 • w wyniku rażącego niedbalstwa i umyślnego działania pracownika naruszył on przepisy dotyczące ochrony życia oraz zdrowia i było to jedyną udowodnioną przyczyną wypadku;
 • wypadek w znacznym stopniu wynikał z tego, że ubezpieczony był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych;
 • pracownik odmówił badania w celu ustalenia zawartości alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych, nie mając uzasadnionej przyczyny, lub zachowywał się w sposób, który takie badanie uniemożliwił.

Jakie dokumenty złożyć, starając się o zasiłek wyrównawczy w 2024 roku?

Według strony ZUS, jeżeli pracownik stara się o zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia chorobowego, musi złożyć:

 • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo lekarza wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy o potrzebie poddania się rehabilitacji zawodowej;
 • zaświadczenie pracodawcy albo zakładowego lub międzyzakładowego ośrodka rehabilitacji zawodowej o okresie rehabilitacji zawodowej lub przyuczenia do określonej pracy;
 • zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku Z-3;
 • zaświadczenie pracodawcy albo zakładowego lub międzyzakładowego ośrodka rehabilitacji zawodowej o wysokości miesięcznego wynagrodzenia osiągniętego podczas rehabilitacji zawodowej lub przyuczenia do określonej pracy.

Natomiast w przypadku zasiłku wyrównawczego z ubezpieczenia wypadkowego należy złożyć do ZUS-u:

 • zaświadczenie pracodawcy albo zakładowego lub międzyzakładowego ośrodka rehabilitacji zawodowej o okresie rehabilitacji zawodowej lub przyuczenia do określonej pracy; zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku Z-3;
 • zaświadczenie pracodawcy albo zakładowego lub międzyzakładowego ośrodka rehabilitacji zawodowej o wysokości miesięcznego wynagrodzenia osiągniętego podczas rehabilitacji zawodowej lub przyuczenia do określonej pracy;
 • protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, jeżeli konieczność poddania się rehabilitacji zawodowej została spowodowana wypadkiem przy pracy;
 • decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej wydana przez inspektora sanitarnego, jeżeli konieczność poddania się rehabilitacji zawodowej została spowodowana chorobą zawodową.