Osoby, które straciły pracę, mogą starać się o dodatek aktywizacyjny, czyli o kwotę nawet ponad 600 zł miesięcznie. Dodatek przyznawany jest przez Urząd Pracy niezależnie od zasiłku dla bezrobotnych.

Czym jest dodatek aktywizacyjny?

Dodatek aktywizacyjny jest wsparciem dla osób bezrobotnych, mający na celu zachęcenie do podjęcia pracy zarobkowej. W 2023 roku wysokość tego zasiłku wynosiła 652,10 zł netto miesięcznie, co stanowiło 50 proc. zasiłku podstawowego dla bezrobotnych. Kwota ta jednak może być niższa w zależności od decyzji starosty. Ponadto zasiłek musi być uwzględniony w rocznym rozliczeniu podatkowym PIT.

Reklama

Komu przysługuje dodatek aktywizacyjny?

Dodatek aktywizacyjny przysługuje osobom bezrobotnym, które spełniają określone warunki. Aby móc ubiegać się o ten zasiłek, należy być zarejestrowanym w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna z prawem do zasiłku. Dodatek jest dostępny dla tych, którzy z własnej inicjatywy podejmują zatrudnienie lub inną pracę zarobkową oraz dla tych, którzy są skierowani przez urząd pracy do pracy w niepełnym wymiarze godzin i otrzymują wynagrodzenie niższe od minimalnego.

Dodatek aktywizacyjny. Jakie warunki?

Wsparcie w postaci dodatku aktywizacyjnego można otrzymać nawet po tym, jak dostaniemy skierowanie do pracy, wystawione przez urząd. Dotyczy to zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu, czyli otrzymywania wynagrodzenia niższego niż minimalne.

W takiej sytuacji zasiłek aktywizacyjny wyniesie wówczas tyle, co różnica między wypłatą a płacą minimalną. Maksymalna kwota zasiłku zależna jest od świadczenia dla bezrobotnych. W 2023 roku wynosiła 652,10 zł netto.

Wysokość dodatku aktywizacyjnego może się różnić w zależności od indywidualnych okoliczności każdej osoby. Czynniki, takie jak wcześniejsze wynagrodzenie, okres zatrudnienia, a także indywidualne decyzje urzędów pracy, mogą wpływać na ostatecznie wypłaconą kwotę. Warto również dodać, że po przerwaniu zatrudnienia dopłaty aktywizacyjne również zostaną wstrzymane.

Aby otrzymać dodatek aktywizacyjny, należy złożyć wniosek w powiatowym urzędzie pracy wraz z dokumentem potwierdzającym podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Kiedy nie można otrzymać dodatku aktywizacyjnego?

Zasiłek aktywizacyjny nie dotyczy osób, które:

  • pracują u pracodawcy, u którego wykonywały pracę zarobkową bezpośrednio przed rejestracją w urzędzie pracy,
  • pracują u pracodawcy zagranicznego,
  • przebywają na urlopie bezpłatnym,
  • nie są stale zatrudnione (między kolejnymi umowami o pracę występuje przerwa obejmującą dzień roboczy, a dana osoba nie zarejestrowała się w PUP).

Jak długo można otrzymywać dodatek aktywizacyjny?

Okres ten zależy od okoliczności podjęcia pracy. Jeżeli praca została podjęta z własnej inicjatywy, to dodatek aktywizacyjny wypłacany jest przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby jeszcze zasiłek dla bezrobotnych. Jeżeli natomiast praca została podjęta w wyniku skierowania przez urząd pracy - dodatek aktywizacyjny przysługuje przez cały okres, w jakim przysługiwałby jeszcze zasiłek.

Kiedy wypłacany jest dodatek aktywizacyjny?

Dodatek aktywizacyjny jest wypłacany co miesiąc, zazwyczaj nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia danego miesiąca, za który przyznane jest świadczenie. Terminarz wypłat jest ustalany indywidualnie przez lokalne urzędy pracy i obejmuje zarówno przelewy na konta bankowe, jak i listy dodatkowe.