Nowe świadczenie wspierające jest przyznawane na podstawie ustawy o świadczeniu wspierającym i skierowane jest do osób z niepełnosprawnościami, które ukończyły 18 lat. Osoby, którym świadczenie zostanie przyznane mogą otrzymać wsparcie w kwocie od 40 do 220 proc. aktualnej wysokości renty socjalnej.

Reklama

Zasady przyznawania świadczenia wspierającego

Świadczenie wspierające może zostać przyznane osobom, które otrzymały w decyzji od wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) odpowiednią liczbę punktów. Decyzję należy dołączyć do wniosku do ZUS i złożyć w ciągu 3 miesięcy od daty, w której decyzja stała się ostateczna. Świadczenie będzie przyznane z wyrównaniem od dnia, od którego wnioskodawca otrzymał decyzję.

Świadczenie będzie przyznawane bez względu na wysokość dochodu, będzie zwolnione z podatku dochodowego, nie będzie mogło być zajęte przez komornika oraz będzie można otrzymywać je razem z innymi świadczeniami.

Reklama

Ważna kolejność składania dokumentów

Zanim osoba zainteresowana złoży wniosek do ZUS, powinna złożyć wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia do WZON w swoim miejscu zamieszkania.Warto podkreślić, że jeśli osoba z niepełnosprawnością w pierwszej kolejności złoży wniosek do ZUS o przyznanie świadczenia wspierającego bez wydanej przez WZON decyzji o poziomie potrzeby wsparcia, to ZUS pozostawi wniosek bez rozpatrzenia.

Jak złożyć wiosek o świadczenie wspierające?

Wniosek o świadczenie wspierające można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Do wniosku należy wpisać numer decyzji wydanej przez WZON.

Ile wyniesie świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające będzie wynosić od 40 do 220 proc. wysokości renty socjalnej, która aktualnie wynosi 1588,44 zł brutto. W zależności od poziomu potrzeby wsparcia będą to kwoty od ok. 635 zł do 3495 zł. ZUS będzie wypłacał świadczenie wspierające przelewem na numer rachunku bankowego, który osoba z niepełnosprawnością poda we wniosku.

3 etapy przyznawania świadczenia wspierającego

Świadczenie wspierające będzie przyznawane w trzech etapach. Od 1 stycznia 2024 r. mogą ubiegać się o nie osoby, które w decyzji WZON otrzymały 87-100 punktów, od 2025 r. – osoby z ilością 78-86 punktów, a od 2026 r. osoby, które otrzymały 70-77 punktów.

Co ważne, osoby, które uzyskały co najmniej 70 punktów będą mogły otrzymać świadczenie już od 2024 r., pod warunkiem, że po 31 grudnia 2023 r. opiekunom tych osób przysługiwało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna wypłacanego przez organ gminy.