W zeznaniu podatkowym składanym w 2024 roku za rok 2023 istnieje możliwość nie tylko odliczenia ulgi prorodzinnej od podatku, ale także zwrotu niewykorzystanej kwoty ulgi, jeśli dochody podatnika były zbyt niskie, by skorzystać w pełni z ulgowego zapisu. Komu przysługuje ulga na dziecko i jaki jest próg dochodowy przy uldze prorodzinnej? Ubiegłoroczne zasady korzystania z ulgi prorodzinnej pozostają bez zmian i obowiązują nadal w bieżącym roku. Przypominamy najważniejsze informacje.

Reklama

Ulga na dziecko 2024 - kiedy przysługuje?

Z ulgi prorodzinnej w 2024 roku za 2023 rok mogą skorzystać rodzice, którzy pełnią władzę rodzicielską, opiekunowie prawni dzieci (o ile dziecko zamieszkuje z nimi) oraz rodziny zastępcze. Do odliczenia ulgi nie są natomiast uprawnieni rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej. Z ulgi mogą skorzystać rodzice, których dzieci są:

 • małoletnie,
 • otrzymujące zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną - bez względu na ich wiek,
 • do ukończenia 25. roku życia, które uczą się lub studiują - jeżeli w poprzednim roku nie uzyskały dochodów wyższych niż dwunastokrotność kwoty renty socjalnej (limit zarobków dziecka w tym przypadku wynosi 19 061,28 zł) przy czym za dochód dziecka rozumie się przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodów i do dochodów nie wlicza się renty.
Reklama

Odliczenie ulgi na dziecko obejmuje oboje rodziców, opiekunów prawnych lub rodziców zastępczych będących w związku małżeńskim, którzy mogą odliczyć kwotę ulgi od podatku w dowolnej, przez nich ustalonej proporcji.

Ulga prorodzinna na pełnoletnie dziecko – kiedy przysługuje?

Jednym z warunków skorzystania z ulgi na dziecko, które ukończyło 18 rok życia (do ukończenia przez nie 25. roku życia) jest nauka dziecka w szkole. Zgodnie z przepisami ustawy, dziecko może się kształcić w szkole ponadgimnazjalnej, kolegium nauczycielskim i nauczycielskim kolegium języków obcych, w uczelniach publicznych i niepublicznych oraz w wyższej szkole oficerskiej.

Ulga na dziecko 2024 - ile wynosi?

Wysokość ulgi prorodzinnej zależy od liczby posiadanych dzieci i wynosi następująco:

 • Przy jednym dziecku – miesięczna ulga wynosi 92,67 zł (roczna - 1112,04 zł). Ulga przysługuje podatnikowi rozliczającemu się indywidualnie, jeśli jego dochód nie przekroczył 56 000 zł. W przypadku rozliczenia łącznego z małżonkiem – limit stanowi kwota 112 000 zł.
 • Przy dwojgu dzieci – miesięczna ulga wynosi po 92,67 zł na każde dziecko (łącznie 185,34 zł), a rocznie po 1112,04 zł na każde dziecko (łącznie 2224,08 zł). Dochody rodziców nie mają w tym wypadku wpływu na prawo do ulgi.
 • Przy trojgu dzieci – miesięczna ulga na pierwszą dwójkę dzieci wynosi po 92,67 zł miesięcznie a na trzecie dziecko 166,67 (razem 352,01 zł). W skali rocznej ulga wynosi na pierwszą dwójkę dzieci po 1112,04, a na trzecie dziecko - 2000,04 zł (rocznie łącznie 4224,12). Także w tym przypadku ulga nie jest uzależniona od wysokości dochodów rodziców.
 • Przy czworgu i większej liczbie dzieci – miesięczna ulga na pierwszą dwójkę dzieci wynosi po 92,67 zł, na trzecie dziecko 166,67 a na czwarte i każde kolejne – po 225 zł (miesięczna ulga wynosi łącznie 577,01 zł). W skali rocznej to po 1112,04 na pierwszą dwójkę dzieci, 2000,04 na trzecie dziecko 2000,04 zł i po 2700 na czwarte i każde kolejne (roczna ulga na czworo dzieci wynosi 6924,12 zł). Również w tym przypadku ulga nie jest uzależniona od dochodów rodziców.

Ulga prorodzinna na dziecko z niepełnosprawnością

W 2023 roku w przypadku wychowywania jednego dziecka, limit dochodów rodziców nie będzie miał znaczenia w przypadku opieki (pieczy) nad dzieckiem posiadającym:

 • orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności
 • decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalnąlub
 • orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Ulga prorodzinna – jaki jest limit dochodu?

Z ulgi na dziecko mogą skorzystać podatnicy, którzy osiągnęli w roku podatkowym dochody opodatkowane na zasadach ogólnych z zastosowaniem skali podatkowej (12 proc. i 32 proc.) i rozliczają się na formularzach PIT-36 i PIT-37.

W przypadku gdy podatnicy oprócz dochodów opodatkowanych inaczej niż według skali uzyskali w roku podatkowym również wynagrodzenie np. za pracę, zasiłek chorobowy, dochody z najmu prywatnego opodatkowane według skali, to mają prawo wykazać kwotę przysługującą do odliczenia ulgi na dzieci w rozliczeniu PIT z tytułu uzyskiwania tych dochodów jeśli:

 • wychowywali jedno dziecko – o ile ich dochody nie przekroczyły w roku podatkowym 2023 kwoty 112 tys. zł w przypadku podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (sumuje się dochody podatnika i jego małżonka), 112 tys. zł w przypadku podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko, 56 tys. zł w przypadku podatnika niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku
 • wychowywali dwoje lub więcej dzieci - bez względu na wysokość uzyskanych przez nich dochodów.
 • podlegali w roku podatkowym, za który dokonują rozliczenia PIT nieograniczonemu lub ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Kiedy podatnik nie może skorzystać z ulgi na dziecko?

Podatnik może skorzystać z ulgi w sytuacji, kiedy posiada władzę rodzicielską nad dzieckiem lub sprawuje opiekę nad nim oraz gdy dziecko nie uzyskuje własnych przychodów lub dochodu powyżej kwoty, która stanowi 12-krotność renty socjalnej (za 2023 rok jest to kwota 19 061,28 zł). Przekroczenie tej kwoty sprawia, że ulga nie może zostać przyznana. Ulga nie ma zastosowania także w sytuacji, gdy dzieci decydują się na opodatkowanie liniowe lub ryczałt. Z ulgi nie mogą skorzystać też rodzice dziecka, które wzięło ślub lub zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

Z ulgi prorodzinnej nie mogą skorzystać także osoby, które uzyskują dochody opodatkowane 19 proc. podatkiem liniowym (PIT 36L) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej bądź działów specjalnych produkcji rolnej oraz opodatkowane podatkiem ryczałtowym od przychodów ewidencjonowanych (PIT 28) lub kartą podatkową.