Czym jest ulga 4+ i komu przysługuje?

Ulga 4 plus przysługuje podatnikom, którzy w danym roku podatkowym wykonywali pieczę rodzicielską nad co najmniej czwórką dzieci. Ulga skierowana jest do: rodziców biologicznych, rodziców zastępczych oraz opiekunów prawnych, bez względu na stan cywilny. W praktyce oznacza to np., że z ulgi mogą korzystać również rodzice po rozwodzie. Ulga 4+ jest czym innym, niż ulga na dziecko. Z jednej i drugiej ulgi uprawnieni rodzice mogą korzystać równocześnie.

Ulga dla rodzin wielodzietnych – warunki dotyczące dzieci

Reklama

Ulgą dla rodzin wielodzietnych objęte są rodziny, które wychowują dzieci:

  • małoletnie;
  • pełnoletnie, otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną (niezależnie od wieku);
  • pełnoletnie, do ukończenia 25. roku życia, które się uczą lub studiują (w przypadku tej grupy dzieci wymagane jest spełnienie dodatkowych warunków ustawowych, np. limitów dochodów).

Jaki jest mechanizm stosowania ulgi 4+?

Ulga 4+ to ulga podatkowa od przychodów. Polega na zwolnieniu od podatku dochodowego przychodów maksymalnie do kwoty 85,528 zł. Bardzo ważne jest to, że kwota ta dotyczy każdego z rodziców oddzielnie. Jeśli będą rozliczać się razem, kwota ta się sumuje i wynosi 171 056 zł. Przy rozliczeniu się według skali podatkowej ulgę sumuje się z kwotą wolną od podatku (30 000 zł).

Jakie przychody objęte są ulgą cztery plus?

Ulga cztery plus dotyczy przychodów:

  • z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),
  • z umowy zlecenia zawartej z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, właścicielem nieruchomości, w której wynajmowane są lokalne lub z działającym w jego imieniu zarządcą albo administratorem (przy założeniu, że zleceniobiorca wykonuje usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z daną nieruchomością); trzecia grupa to zlecenia zawarte z przedsiębiorstwem w spadku;
  • z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej (czyli 12 proc. i 32 proc.), podatkiem liniowym 19 proc., 5-procentową stawką (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (niezależnie od stawki podatku);
  • z zasiłku macierzyńskiego.

Pozostałe przychody, nie wymienione na tej liście, nie są objęte ulgą. To znaczy, że podatnik wykazuje i rozlicza je tradycyjnie, według ogólnych zasad i płaci podatek dochodowy. Do przychodów nie objętych ulgą zalicza się np.:

  • przychody z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem zasiłku macierzyńskiego;
  • przychody z umów o dzieło;
  • przychody z praw autorskich (z wyjątkiem tych uzyskanych z umowy o pracę).

Korzystanie z ulgi 4 plus: terminy, formularze

Z ulgi 4+ można skorzystać w trakcie całego roku, składając pracodawcy lub zleceniodawcy odpowiednie oświadczenie na formularzu PIT-2. Niektóre źródła podają, że nie ma urzędowego wzoru oświadczenia i można je zredagować samodzielnie lub skorzystać z gotowych wzorów dostępnych w internecie. W tej kwestii najlepiej skorzystać ze wskazówek pracodawcy lub zleceniodawcy lub dopytać bezpośrednio w urzędzie skarbowym.

Po złożeniu oświadczenia już w trakcie roku płatnik nie będzie pobierał zaliczki na podatek. Jeśli podatnik nie skorzystał z tej możliwości, może rozliczyć ulgę w rocznym zeznaniu podatkowym. Aby z niej skorzystać, do deklaracji podatkowej trzeba dołączyć załącznik PIT/DZ. Stanowi on informacje o dzieciach uprawniających podatnika do ulgi dla rodzin 4+. Wpisuje się w nim liczbę dzieci, ich imiona, nazwiska, numer PESEL oraz datę urodzenia.

Warto też pamiętać, że ulga 4 plus przysługuje w całej wartości rocznie. Limitu (85,528 zł na rodzica) nie dzieli się w stosunku do okresu, w którym urodzone zostało czwarte dziecko. To oznacza, że wystarczy, że czwarte dziecko urodzi się w ostatniego dnia danego roku, by rodzicom przysługiwało prawo do pełnej kwoty zwolnienia za ten rok.