Czym jest ulga mieszkaniowa?

Ulga mieszkaniowa jest jednym ze zwolnień od podatku, które można wykorzystać podczas rocznego rozliczenia PIT. Przysługuje na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Według niego wolne od podatku są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych (zawartych w art. 30e wspomnianej ustawy) w takiej wysokości, która odpowiada iloczynowi dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Dzieje się tak, kiedy począwszy od dnia odpłatnego zbycia, ale nie później niż w okresie 3 lat od końca roku podatkowego, w którym ono nastąpiło, przychód uzyskany ze zbycia został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe.

Reklama

Kto może skorzystać z ulgi mieszkaniowej?

Reklama

Z ulgi mieszkaniowej mogą skorzystać osoby, które w ciągu ostatnich 3 lat sprzedały nieruchomość i mogą udowodnić, że pieniądze, które dzięki temu uzyskały, przeznaczyły na cele mieszkaniowe.

Jakie wydatki można odliczyć od podatku w ramach ulgi mieszkaniowej?

W przypadku korzystania z ulgi mieszkaniowej od podatku można odliczyć koszty poniesione na cele mieszkaniowe. Może to być na przykład kupno gruntu pod budynek mieszkalny, kupno mieszkania lub spółdzielcze prawo do własności.

Katalog własnych celów mieszkaniowych znajduje się w art. 21 ust. 25 ustawy o PIT i są to między innymi wydatki na:

  • budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego;
  • rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego;
  • spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c, na cele określone w pkt 1 wspomnianej ustawy.

Według interpretacji ogólna Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 października 2021 roku w sprawie zastosowania zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z kwalifikacją niektórych wydatków poniesionych na remont i wykończenie nieruchomości jako wydatków stanowiących realizację celu mieszkaniowego od podatku w ramach ulgi mieszkaniowej można odliczyć też na przykład lodówki, pralki, kuchenki, meble kuchenne czy szafy wnękowe.

Jak odliczyć ulgę mieszkaniową i w jakiej wysokości?

Ulgę mieszkaniową uwzględnia się w deklaracji PIT-39. Służy ona do wykazania przychodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, która nie jest związana z działalnością zawodową podatnika. Dane zawarte w deklaracji należy potwierdzić stosownymi dokumentami, na przykład umowami czy fakturami.

Kwota zwolnienia od podatku zwanego ulgą mieszkaniową jest zależna od tego, jaka część przychodu zostaje przeznaczona na cele mieszkaniowe.