Komu należy się ulga rehabilitacyjna?

Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnością lub mające na utrzymaniu osobę z niepełnosprawnością (współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, teściów, pasierbów, rodziców, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięciów, synowe) oraz gdy poniosły wydatki na rehabilitację lub wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Ulga rehabilitacyjna na samochód przysługuje osobie mającej status osoby niepełnosprawnej i osobie mającej na utrzymaniu taką osobę. By skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na samochód nie trzeba posiadać prawa jazdy, jednak trzeba być właścicielem lub współwłaścicielem samochodu osobowego.

Reklama
Reklama

Jakie wydatki uprawniają do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej?

Do wydatków rehabilitacyjnych należą:

  • Wydatki nielimitowane – od dochodu możesz odliczyć całą ich kwotę

To m.in. wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, wydatki poniesione na przystosowanie pojazdów mechanicznych dla potrzeb niepełnosprawnych, wydatki poniesione na zakup, naprawę i najem sprzętu rehabilitacyjnego czy przeznaczone na zakup, naprawę i najem wyrobów medycznych wymienionych w wykazie wyrobów medycznych oraz wyposażenia umożliwiającego ich używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem. Do tej grupy zalicza się także odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, a także opieka pielęgniarska w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,

  • Wydatki limitowane w uldze rehabilitacyjnej

W przypadku możesz odliczyć część kwoty. Do wydatków limitowanych należą m.in. opłacenie przewodników osób niewidomych zaliczonych do I i II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, utrzymanie przez osoby niewidome oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu psa asystującego, tj. odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa, używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, a także pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady, wkłady anatomiczne.

  • Wydatki poniesione na leki

Jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować leki stale lub czasowo. W tym zakresie ulga rehabilitacyjna dotyczy wyłącznie leków, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne.

Ile wynosi ulga rehabilitacyjna w 2024 roku?

Ulga rehabilitacyjna za 2023 rok wynosi:

  • W przypadku gdy poniesiono wydatek z kategorii nielimitowanych - w PIT można odliczyć całą kwotę poniesionych wydatków.
  • W przypadku gdy poniesiono wydatek z kategorii limitowanych - w PIT można odliczyć maksymalnie 2 280 zł dla każdego z czterech rodzajów wydatków.
  • W przypadku gdy poniesiono wydatek z kategorii leków - w PIT można odliczyć nadwyżkę wydatków ponad 100 zł miesięcznie.

Ulga rehabilitacyjna – jakie wydatki nie podlegają odliczeniu?

W przypadku ulgi rehabilitacyjnej nie można odliczyć wydatków, które zostały już w całości sfinansowane z innych źródeł. Mogły to być np. środku uzyskane z PFRON-u lub ZFRON-u. W przypadku częściowego dofinansowania można częściowo odliczyć część wydatków, która nie została sfinansowana.