Nowe brzmienie przepisów o świadczeniu pielęgnacyjnym

Od 1 stycznia 2024 roku art. 17 ust. 1 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych brzmi:

"Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

Reklama
  • matce albo ojcu,
  • innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 oraz z 2022 r. poz. 2140) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka,
  • rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego

– jeżeli sprawują opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji".

Od początku bieżącego roku rodzice (oraz inne osoby, które są uprawnione) pobierający świadczenie pielęgnacyjne mogą pracować, a środki te pobierają do ukończenia przez dziecko z niepełnosprawnością 18. roku życia.

Co istotne, aby uzyskać świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach w przypadku opiekunów dzieci z niepełnosprawnością korzystających już z tej pomocy, należy zrezygnować z tej uzyskiwanej na starych zasadach i złożyć wniosek ponownie.

Duże zainteresowanie nowym świadczeniem

Reklama

Jak podaje GazetaPrawna.pl, rodzice masowo w styczniu składali wnioski o świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach. Większość z nich to osoby, które czekały na zmianę przepisów, ponieważ pracowali i nie mogli otrzymywać świadczenia na starych zasadach.

Według danych zgromadzonych przez portal, w Łodzi w styczniu złożono 453 wnioski, w Gdańsku425, w Krakowie – 298, Poznaniu – 270, we Wrocławiu – 223, a w Szczecinie z kolei – 170.

Damian Napierała, zastępca dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń, zaznacza: "Wydaje się, że ten szczytowy moment składania wniosków był w styczniu, a w następnych miesiącach będzie już ich mniej i będą raczej pochodzić od osób, których dzieci będą na bieżąco uzyskiwać orzeczenie o niepełnosprawności".

Świadczenie pielęgnacyjne 2024. Gminy chcą dotrzeć do wszystkich uprawnionych

Według informacji portalu GazetaPrawna.pl urzędnicy nie mają informacji o tym, ile wniosków o świadczenie pielęgnacyjne może do nich wpłynąć, ponieważ nie ma statystyk o tym, jak wiele osób zajmuje się dziećmi z niepełnosprawnością. Jednak miejskie ośrodki pomocy społecznej starają się dotrzeć do jak największej liczby uprawnionych.

Czy rodzice chcą rezygnować ze świadczenia pielęgnacyjnego na starych zasadach?

Jeśli ktoś pobiera już świadczenie pielęgnacyjne, jednak chce skorzystać z nowych zasad, musi złożyć rezygnację ze świadczenia na starych zasadach. To jednak nie dzieje się często. Jak podaje GazetaPrawna.pl przykładowo w Katowicach takie pisma złożyło tylko 7 osób spośród 952 uprawnionych. Dlaczego tak się dzieje?

Na nowe zasady głównie decydują się osoby, których dzieci z niepełnosprawnością są jeszcze małe, więc w perspektywie mają dłuższy czas korzystania z tej pomocy. Jeśli dzieci są starsze, rodzice wolą nie ryzykować.

Ze świadczenia na starych zasadach rezygnują też osoby, które mają więcej niż jedno dziecko z niepełnosprawnością. Dzięki temu mogą uzyskać wyższe wsparcie finansowe, jak bowiem stanowi ustawa:

"[…] sprawującym opiekę nad więcej niż jedną osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, wysokość świadczenia pielęgnacyjnego […] podwyższa się o 100% na drugą i każdą kolejną osobę, nad którą sprawowana jest opieka".

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego

Świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2024 roku wynosi 2988 zł miesięcznie. Corocznie podlega ono waloryzacji od 1 stycznia.