Zasiłek celowy. Dla kogo?

Zasiłek celowy można otrzymać na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, jeśli zostanie spełnione kryterium dochodowe. Wnioskodawca otrzyma pomoc finansową z MOPS, jeśli osiąga dochód niższy od:

  • 776 zł – w przypadku osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe
  • 600 zł – w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego.
Reklama

Jeśli dochód jest wyższy zasiłek celowy może być przyznany tylko w uzasadnionych przypadkach i wtedy jest to:

  • specjalny zasiłek celowy, który nie podlega zwrotowi
  • specjalny zasiłek celowy, którego warunkiem jest zwrot części albo całości kwoty zasiłku lub wydatków otrzymanych na pomoc rzeczową.

Zasiłek celowy jest przyznawany także osobom bezdomnym i osobom, które nie posiadają dochodu oraz nie mogą uzyskać świadczeń zdrowotnych. Mogą się o niego starać też rodziny i osoby, które w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej albo ekologicznej poniosły straty.

Na co jest przyznawany zasiłek celowy?

Z zasiłku celowego można pokryć część albo całość kosztów:

  • żywności
  • leków i leczenia
  • ogrzewania i opału
  • odzieży i niezbędnych przedmiotów użytku domowego
  • remontów i napraw mieszkania
  • pogrzebu.

W przypadku osób bezdomnych i osób, które nie mają żadnego dochodu, zasiłek może zostać przeznaczony na część lub całość wydatków związanych ze świadczeniami zdrowotnymi.

Wniosek o zasiłek celowy

Wnioski o zasiłek celowy przyjmują lokalne ośrodki pomocy społecznej. Wzór wniosku jest dostępny na stronach internetowych lub na miejscu w ośrodku pomocy i urzędzie gminy. Można złożyć go osobiście lub wysłać pocztą. W niektórych sytuacjach wniosek może zostać złożony ustnie.

Ile wynosi zasiłek celowy?

Przepisy nie określają kwoty zasiłku celowego. Wysokość jest ustalana przez Ośrodki Pomocy Społecznej i zależy od ich możliwości finansowych. Oznacza to, że zasiłek celowy może być przyznany w dowolnej wysokości. Istotne jest, że to wsparcie finansowe jest jednorazowe.

Decyzja o przyznaniu zasiłku celowego

Po złożeniu wniosku w ciągu 14 dni pracownik socjalny z MOPS ma obowiązek przeprowadzić wywiad środowiskowy z wnioskodawcą. W wyjątkowych sytuacjach termin ten jest skrócony do 2 dni od daty złożenia wniosku. Wywiad odbywa się w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się o wsparcie finansowe. Istotne jest to, że wnioskodawca nie może odmówić wywiadu, ponieważ stanowi on podstawę do tego, by można było przyznać zasiłek celowy. Rozpatrywanie wniosku nie podlega z góry ustalonemu terminowi. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie.