Czym jest dodatek aktywizacyjny?

Dodatek aktywizacyjny to świadczenie pieniężne, które ma zachęcić osoby z prawem do zasiłku dla bezrobotnych do samodzielnego poszukiwania zatrudnienia.

W przypadku, kiedy dana osoba jest zarejestrowana w urzędzie pracy i ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych, a sama znajdzie w tym czasie pracę, może otrzymać taki dodatek. Ponadto można go dostać również w przypadku przyjęcia skierowania do pracy od urzędu pracy, jednak tylko wtedy, gdy jest to zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy, a wynagrodzenie jest niższe niż minimalna pensja obowiązująca w danym roku.

Reklama

Dodatek aktywizacyjny będzie więc zwiększał pensję, co sprawić może, że osoby bezrobotne chętniej będą angażować się w poszukiwania nowego miejsca pracy.

Reklama

Dodatek aktywizacyjny 2024. Ile wynosi?

Dodatek aktywizacyjny wynosi połowę zasiłku dla bezrobotnych przysługującego w danym roku. Obecnie do maja 2024 roku będzie to kwota 652,10 zł netto. Jednak ulegnie ona waloryzacji od 1 czerwca 2024 roku i wówczas jej wysokość najprawdopodobniej się zwiększy.

W przypadku dodatku wypłacanego za niepełny miesiąc, jego wysokość dzieli się przez 30 dni i mnoży uzyskaną kwotę przez liczbę dni kalendarzowych, za które on przysługuje.

Opodatkowanie dodatku aktywizacyjnego

Dodatek aktywizacyjny jest opodatkowany, więc kwotę tę należy rozliczyć w rocznym rozliczeniu podatku na podstawie PIT-11 otrzymanego z urzędu pracy.

Warto również poinformować pracodawcę o otrzymywaniu dodatku aktywizacyjnego, ponieważ wówczas nie odliczy on kwoty zmniejszającej podatek, a osoba otrzymująca świadczenie uniknie dopłat podatku.

Komu przysługuje dodatek aktywizacyjny?

O dodatek aktywizacyjny może starać się osoba, która:

  • ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych,
  • podjęła z własnej inicjatywy zatrudnienie lub
  • zdecydowała się na podjęcie zatrudnienia po otrzymaniu skierowania z urzędu pracy, gdy jest to zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy, a wynagrodzenie jest niższe niż minimalne obowiązujące w danym roku.

Kto nie otrzyma dodatku aktywizacyjnego?

O dodatek aktywizacyjny nie mogą starać się osoby, które:

  • zostały skierowane przez urząd pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia są refundowane przez Fundusz Pracy;
  • podjęły zatrudnienie u pracodawcy, u którego przez zarejestrowaniem się w urzędzie pracy wykonywały pracę zarobkową;
  • mają przerwę między umowami o pracę wynoszącą 1 dzień roboczy i nie były w tym czasie zarejestrowane w urzędzie pracy;
  • zatrudniły się w Polsce u pracodawcy zagranicznego lub podjęły się innej pracy zarobkowej za granicą;
  • są na urlopie bezpłatnym.

Jak długo dostaje się dodatek aktywizacyjny?

Dodatek aktywizacyjny otrzymuje się przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby danej osobie zasiłek dla bezrobotnych – w przypadku, kiedy osoba bezrobotna samodzielnie znajdzie zatrudnienie.

Świadczenie to może również być wypłacane przez cały okres, w jakim przysługuje zasiłek dla bezrobotnych – w przypadku, gdy dana osoba podjęła pracę na podstawie skierowania z urzędu pracy i otrzymuje pensję mniejszą od minimalnej.

Jak wnioskować o dodatek aktywizacyjny 2024?

Osoby, które chcą otrzymać dodatek aktywizacyjny w 2024 roku, muszą złożyć we właściwym powiatowym urzędzie pracy wniosek, którego wzór można znaleźć na stronach urzędów pracy. Dodatkowo niezbędne są także dokumenty, które potwierdzą podjęcie zatrudnienia. Może to być umowa o pracę czy umowa cywilnoprawna lub też na przykład zaświadczenie od pracodawcy.

Wniosek można osobiście dostarczyć do urzędu pracy, przesłać go listownie lub całą procedurę przejść online na portalu praca.gov.pl.