Dodatek osłonowy 2024: Co to jest i kto może go otrzymać?

Dodatek osłonowy to finansowe wsparcie gospodarstw domowych w walce z inflacją i rosnącymi cenami prądu, gazu i żywności. Dodatek osłonowy jest świadczeniem wypłacanym jednorazowo.

Po raz pierwszy przyznany został w 2022 roku na podstawie ustawy z 17 grudnia 2021 roku. Dodatek osłonowy będzie można otrzymać również w 2024 roku na podstawie nowelizacji wspomnianej ustawy, która miała miejsce 31 grudnia 2023 roku. Aktualnie świadczenie przyznawane jest na czas od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku. Aby je otrzymać, należy spełnić pewne warunki i złożyć odpowiedni wniosek w konkretnym terminie.

Reklama
Reklama

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dodatek osłonowy 2024?

Dodatek osłonowy 2024 przyznawany jest dla konkretnego gospodarstwa domowego po spełnieniu przez nie warunków dochodowych. Jego kwota jest zmienna i zależna od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego oraz średniego miesięcznego dochodu na osobę, przy czym liczy się dochód uzyskany w 2022 roku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dodatek osłonowy 2024 przysługuje gospodarstwu domowemu, którego średni miesięczny dochód nie przekracza 2100 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego oraz 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Warto podkreślić, że nawet w przypadku przekroczenia przez gospodarstwo domowe określonego limitu, jego mieszkańcy nadal mogą ubiegać się o dodatek osłonowy. Będzie on wówczas przyznany jednak w odpowiednio niższej kwocie. Obowiązuje w tym momencie tzw. zasada złotówka za złotówkę, która oznacza, że kwota dodatku osłonowego pomniejszona zostanie o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego. Dolny limit wypłaty dodatku osłonowego to 20 zł.

Ile wynosi dodatek osłonowy 2024?

Wysokość dodatku osłonowego w 2024 roku zależy od wielkości konkretnego gospodarstwa domowego. Jeżeli dla gospodarstwa jednoosobowego dochód nie przekracza wspomnianego wyżej progu 2100 zł, wówczas dodatek osłonowy wynosi 228,80 zł. W przypadku gospodarstw 2-3 osobowych kwota ta to 343,20 zł, dla gospodarstw 4-5 osobowych486,20 zł, natomiast w przypadku gospodarstw liczących 6 i więcej osób657,80 zł.

Na wyższy dodatek osłonowy mogą liczyć osoby zamieszkujące gospodarstwa ogrzewane piecami na paliwa stałe, jeśli zgłosiły ten fakt do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Wówczas dodatek osłonowy dla gospodarstw jednoosobowych wynosi 286 zł, dla tych zamieszkanych przez 2-3 osoby429 zł, 4-5 osób607,75 zł, natomiast w przypadku gospodarstw zamieszkiwanych przez 6 i więcej osób822,25 zł.

Dodatek osłonowy: Jaki wniosek złożyć i do kiedy?

Warunkiem otrzymania dodatku osłonowego jest złożenie wniosku do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Należy w tym miejscu podkreślić, że aktualny wniosek różni się od wniosków z lat ubiegłych. Wzór ten zmieniony został na podstawie rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 16 stycznia 2024 roku. Wnioski o dodatek osłonowy dostępne są do pobrania na stronach internetowych urzędów miast i gmin oraz w formie papierowej w ich siedzibach.

Bardzo istotna jest data złożenia wniosku. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego 2024 należy złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2024 roku. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Natomiast po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, dodatek osłonowy będzie wypłacany jednorazowo do 30 czerwca 2024 roku.