Finansowa rekompensata, jaką pracownik otrzymuje podczas niezdolności do pracy potwierdzonej zwolnieniem lekarskim, to wynagrodzenie chorobowe. Na chwilę obecną wypłacane przez pracodawcę z jego własnych środków finansowych. Zwolnienie najczęściej dotyczy choroby, rekonwalescencji po wypadku, przeprowadzania badań lekarskich czy w przypadku zagrożonej ciąży.

Reklama

Świadczenie przyznawane jest tylko osobom zatrudnionym na umową o pracę i obowiązuje przez pierwsze 33 dni choroby, a dla osób powyżej 50. roku życia, przez pierwsze 14 dni niezdolności do pracy.

Wynagrodzenie chorobowe a zasiłek chorobowy

Różnica między wynagrodzeniem chorobowym a zasiłkiem chorobowym wynika z okresu objętego zwolnieniem lekarskim (L4). Wynagrodzenie chorobowe przysługuje przez pierwsze 33 dni choroby lub przez 14 dni w przypadku osób powyżej 50. roku życia.

Zasiłek chorobowy zostaje przyznany, gdy pracownik pozostaje na zwolnieniu lekarskim (L4) po upływie wspomnianego okresu. W takiej sytuacji instytucją odpowiedzialną za wypłatę świadczenia jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), finansowany ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Warto jednak zaznaczyć, że ta zasada dotyczy jedynie firm, w których zatrudnia się mniej niż 20 osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego. Większe firmy są zobowiązane do płacenia zasiłku chorobowego.

Dla kogo wynagrodzenie chorobowe?

Prawo do otrzymania wynagrodzenia chorobowego przysługuje pracownikowi po upływie okresu, który w przypadku umowy o pracę wynosi 30 dni. Po upływie tego czasu osoba znajdująca się na zwolnieniu lekarskim może ubiegać się o pieniądze. W pewnych przypadkach istnieje jednak możliwość uzyskania prawa do wynagrodzenia już od pierwszego dnia zatrudnienia.

Reklama

Takie przywileje mają absolwenci szkół i uczelni wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym w ciągu 90 dni od ukończenia szkoły lub otrzymania dyplomu, osoby, które stały się niezdolne do pracy z powodu wypadku w miejscu pracy lub w trakcie dojazdu do pracy, osoby, które wcześniej miały co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego, a także posłowie lub senatorowie, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od zakończenia kadencji.

Zasiłek chorobowy - ile wynosi?

Zarówno wynagrodzenie chorobowe, jak i zasiłek chorobowy wynoszą 80% pensji. Jednak ważne jest, aby odpowiednio wcześnie powiadomić pracodawcę o konieczności korzystania z tych świadczeń. Brak takiej informacji w ciągu 7 dni od otrzymania zwolnienia lekarskiego (L4) może skutkować obniżeniem wynagrodzenia o 25%.

Istnieją jednak wyjątki od tej zasady. Prawo do utrzymania 100% wynagrodzenia przysługuje pracownikom po wypadku w drodze do lub z pracy, będącym na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby w czasie ciąży, poddającym się badaniom lekarskim przewidzianym dla dawców komórek, tkanek i narządów, a także osobom, które poddają się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

Jak długo otrzymuje się wynagrodzenie na zwolnieniu lekarskim?

Po przekroczeniu okresu 33 dni (lub 14 dni dla osób powyżej 50. roku życia) zaczynamy otrzymywać zasiłek chorobowy zamiast wynagrodzenia chorobowego. Ten rodzaj świadczenia jest wypłacany maksymalnie przez 182 dni. Istnieje jednak możliwość jego pobierania przez okres 270 dni, zwłaszcza w przypadku kobiet w ciąży oraz osób dotkniętych gruźlicą.

Pensja na zwolnieniu lekarskim - jak obliczyć?

Wysokość wynagrodzenia chorobowego wynosi 80% średniej pensji. Ta kwota jest ustalana na podstawie średniego miesięcznego wynagrodzenia, które dana osoba otrzymywała przez poprzednie 12 miesięcy kalendarzowych, zanim wystąpiła niezdolność do pracy z powodu choroby.

Pierwszym etapem w wyznaczaniu wysokości naszej pensji podczas zwolnienia lekarskiego jest odjęcie od niej składek na ubezpieczenie społeczne, które wynoszą 13,71% pełnej kwoty. Otrzymany wynik dzielimy przez 30 dni, niezależnie od liczby dni w danym miesiącu. Następnie uzyskaną wartość mnożymy przez liczbę dni trwania naszego zwolnienia lekarskiego. W ten sposób otrzymujemy sumę, jaką otrzymamy za okres przebywania na L4.

Jeśli ktoś przechodzi na zwolnienie lekarskie w pierwszym miesiącu zatrudnienia, podstawa do obliczenia średniego wynagrodzenia jest ustalana na podstawie pensji, którą pracownik otrzymałby za pełny miesiąc pracy.