Z odpowiedzi przesłanej redakcji Dziennik.pl przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku , wynika, że w 2023 r. do OIP w Gdańsku wpłynęło 25skarg, związanych z pracami sezonowymi. Z-ca Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku ds. nadzoru Paweł Grabowski wskazał, że dostrzegając wagę problemu, od kilku lat inspektorzy pracy OIP w Gdańsku planują i wykonują kontrolę w ramach tematu: Poprawa przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym BHP oraz legalności zatrudnienia w podmiotach prowadzących działalność handlowo-usługową w regionach turystycznych.

Reklama

Kontrole OIP w Gdańsku w 2023 r.

W 2023 r. inspektorzy pracy OIP w Gdańsku przeprowadzili łącznie 108 kontroli związanych z pracami sezonowymi.Kontrolami objęto 108 podmiotów gospodarczych zatrudniających ogółem 1.825 osób, w tym 584 osoby świadczące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych oraz 4 podmioty samozatrudniające się. W 478 przypadkach pracującymi byli cudzoziemcy. Najwięcej kontroli przeprowadzono w zakładach o zatrudnieniu do 9 pracowników oraz od 10 do 49 (odpowiednio – 81,5 proc. oraz 16,7 proc.).

Reklama
Reklama

Te branże były najczęściej kontrolowane

Największa liczba skontrolowanych podmiotów prowadziła działalność (wg PKD) w branżach:

 • zakwaterowanie i usługi gastronomiczne – 71 kontroli (65,7 proc.),
 • handel i naprawy - 19 kontroli (17,6 proc.),
 • przetwórstwo przemysłowe – 6 kontroli (5,5 proc.),
 • działalność profesjonalna – 3 kontrole (2,8 proc.),
 • kultura rozrywka i rekreacja – 3 kontrole (2,8 proc.),
 • pozostała działalność usługowa – 2 kontrole (1,8 proc.) oraz w innych branżach łącznie – 4 kontrole (3,7 proc.) .

Kontrole przeprowadzane były w miejscowościach nadmorskich, na Mierzei Wiślanej, Kaszubach, Kociewiu oraz w innych miastach cieszących się szczególnym zainteresowaniem przez odwiedzających z uwagi na usytuowanie geograficzne, historyczne i kulturowe.

Kontrole odbywały się przede wszystkim w: hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, na polach namiotowych, w restauracjach, kawiarniach, smażalniach ryb, barach mlecznych, lodziarniach, w podmiotach prowadzących działalność rozrywkowo – rekreacyjną oraz w punktach handlowych, prowadzących sprzedaż pamiątek.

Czego dotyczyły

Kontrole dotyczyły m.in. legalności zatrudnienia i powierzania pracy obywatelom polskim oraz cudzoziemcom, a także wypłaty wynagrodzenia określonego stawką minimalną.

Przeprowadzone kontrole ujawniły nieprawidłowości dotyczące m.in.:

 • prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym akt osobowych;
 • wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej dla umów zleceń;
 • niewypłacenia wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy;
 • niezapewniania pracownikom co najmniej raz na 4 tygodnie niedzieli wolnej od pracy;
 • niezapewniania pracownikom co najmniej 11 godzinnego odpoczynku dobowego;
 • nieopłacania składek na Fundusz Pracy, bądź nieterminowości ich opłacania;
 • naruszeń w obszarach technicznego bezpieczeństwa pracy, w tym dopuszczenia pracownika bez wstępnych badań lekarskich, czy niezapewnienia pracownikom odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej.

Ponadto w 2023 r. w OIP Gdańsk zrealizowano szereg szkoleń mających na celu szerzenie wiedzy o przepisach prawa.