Do kiedy należy rozliczyć PIT w 2024 roku?

Jak wskazuje ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 45 ust. 1) podatnicy muszą rozliczyć PIT roczny w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Jeżeli ktoś złoży zeznanie przed datą początkową, to i tak uznaje się je za złożone 15 lutego.

W związku z tym do 30 kwietnia 2024 roku należy złożyć roczną deklarację PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Reklama

Co grozi za brak złożenia rozliczenia rocznego PIT w terminie?

Jeżeli podatnik nie złoży zeznania rocznego w terminie wskazanym w ustawie, to naraża się na poniesienie odpowiedzialności karnej skarbowej.

Według ustawy z dnia 10 września 1999 roku – Kodeks karny skarbowy, jeśli podatnik uchyla się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, a tym samym naraża podatek na uszczuplenie, to podlega on karze grzywny do 720 stawek dziennych lub karze pozbawienia wolności, lub obu tym karom jednocześnie.

Zgodnie z ustawą, jeżeli podatek narażony jest o uszczuplenie w małej wysokości, to podatnik podlega karze grzywny (do 720 stawek dziennych), a kiedy kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza progu ustalonego w ustawie, to podatnik podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

W przypadku, gdy niezapłacony podatek przekroczy próg ustawowy, wówczas nie mówimy już o wykroczeniu, ale o przestępstwie skarbowym, a w tym przypadku kara grzywny ustalana jest przez sąd.

Reklama

Jak podaje portal Podatnik.info, stawka dzienna nie może być niższa od 1/30 wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ale też nie może być wyższa niż jej 400-krotność. W związku z tym w 2024 roku do końca czerwca stawka dzienna wynosi od 141,40 zł do 56 560 zł, a od 1 lipca 2024 roku – od 143,33 zł do 57 332 zł.

Czy można się uchronić przed karą za niezłożenie rocznego rozliczenia PIT?

Kiedy podatnik przekroczy termin złożenia rozliczenia rocznego, nie powinien czekać na wezwanie z urzędu skarbowego. Należy jak najszybciej podjąć czynności, które mogą uchronić go przed konsekwencjami.

Przede wszystkim należy bez zbędnej zwłoki powiadomić urząd skarbowy o tej sytuacji – można to zrobić pisemnie lub ustnie. Składa się tak zwany czynny żal, w którym oświadcza się o zaistniałym problemie i omawia wszystkie okoliczności, które sprawiły, że PIT nie został złożony w terminie. Następnym krokiem jest bezzwłoczne złożenie deklaracji oraz – w razie, gdy jest to konieczne – uregulowanie podatku i opłacenie odsetek za zwłokę.

Złożenie czynnego żalu może uchronić przed karą, jednak warto wiedzieć, że nie zawsze urząd musi go przyjąć. Na czynny żal może być za późno, jeśli zostanie on złożony już po tym, jak o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego zostaną powiadomione organy ścigania, lub jeżeli organy ścigania rozpoczną już czynności służbowe – przeszukiwanie, sprawdzanie, kontrole zmierzające do ujawnienia wykroczenia lub przestępstwa skarbowego.