Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie tylko wypłaca emerytury i renty, ale również oferuje szereg dodatkowych świadczeń, które mogą poprawić sytuację finansową beneficjentów. Jednym z takich dodatkowych świadczeń jest ryczałt energetyczny - szczególnie pomocny dla osób starszych. Osoby w wieku senioralnym mogą otrzymać dodatkowe 299 złotych miesięcznie jako wsparcie w opłatach za energię. Proces ubiegania się o to świadczenie jest prosty - wystarczy złożyć wniosek.

Reklama

Ryczałt energetyczny - dla kogo?

Ryczałt energetyczny to świadczenie pieniężne wypłacane co miesiąc przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, mające na celu zmniejszenie obciążeń związanych z opłatami za zużycie energii elektrycznej, gazu oraz ciepła w gospodarstwach domowych. Prawo do tego dodatku przysługuje osobom należącym do następujących grup:

Reklama
  • Kombatantom,
  • Żołnierzom zastępczej służby wojskowej, przymusowo zatrudnianym na przykład w kopalniach węgla lub kamieniołomach,
  • Wdowom i wdowcom pobierającym emeryturę lub rentę po kombatantach,
  • Emerytkom i rencistkom będącym wdowami po żołnierzach przymusowo zatrudnionych.

Kwota ryczałtu energetycznego

Ryczałt energetyczny podlega corocznej waloryzacji w marcu. W tym samym terminie co emerytury i renty. W okresie od 1 marca 2024 do 28 lutego 2025 jego wysokość ustalono na 299,82 złotych miesięcznie. Te środki są wypłacane razem z podstawowym świadczeniem emerytalnym seniorom, którzy spełniają kryteria uprawniające do tego dodatku i złożyli odpowiedni wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Ryczałt energetyczny. Trzeba złożyć wniosek

Aby złożyć wniosek o ryczałt energetyczny, należy udać się do siedziby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Można to zrobić w dowolnym momencie. Należy wypełnić formularz ZUS-ERK, który znajdziesz w placówkach ZUS oraz na oficjalnej stronie internetowej instytucji, www.zus.pl. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty:

  • Decyzję szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, potwierdzającą okresy działalności kombatanckiej lub represji, w przypadku osób poszkodowanych przez działania wojenne lub represje.
  • Decyzję szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, potwierdzającą status członka rodziny po kombatancie, w przypadku wdów lub wdowców.
  • Zaświadczenie wydane przez Wojskową Komendę Uzupełnień, potwierdzające okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej, w przypadku osób poddanych przymusowej służbie wojskowej.
  • Zaświadczenie właściwego organu wojskowego, w przypadku wdów po osobach przymusowo zatrudnionych w wojsku.