Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje specjalny dodatek dla sierot zupełnych w ramach dodatków do świadczeń emerytalno-rentowych. Osoba, której rodzice nie żyją i która pobiera rentę rodzinną, może otrzymać to świadczenie, bez względu na swój wiek. Ponadto, dodatek ten przysługuje również w sytuacji, gdy osoba pobiera rentę po zmarłej matce, pod warunkiem że tożsamość ojca jest nieznana.

Reklama

Dodatek dla sierot zupełnych - dla kogo?

Dodatkowe świadczenie jest przyznawane każdej osobie będącej sierotą całkowitą, bez względu na liczbę innych osób uprawnionych do tej samej renty rodzinnej. Innymi słowy, ilość dzieci w małżeństwie nie ma znaczenia - w przypadku zgonu każdego z nich, każde z dzieci będzie otrzymywać to dodatkowe świadczenie.

Reklama

Dodatek dla sierot zupełnych. Taka kwota od 1 marca

Dodatek dla sierot zupełnych wynosi 620,36 zł od 1 marca 2024 roku - wynika to z corocznej waloryzacji kwot świadczeń pieniężnych, w tym również dodatków, podobnie jak w przypadku emerytur i rent. W rezultacie dodatek dla sierot zupełnych wzrósł z 553,30 zł do obecnej kwoty 620,36 zł.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia, że dla uzyskania dodatku należy złożyć:

  • Wniosek o dodatek dla sieroty całkowitej – formularz ERRD.
  • Dokumenty potwierdzające daty zgonu rodziców.
  • Dokument potwierdzający datę zgonu matki oraz akt urodzenia, który potwierdza brak danych dotyczących ojca.

Formularz ERRD należy złożyć osobiście, za pośrednictwem pełnomocnika, poprzez wysłanie pocztą lub za pośrednictwem polskiego urzędu konsularnego. Do złożenia wniosku wymagane są dokumenty potwierdzające daty zgonu rodziców. W przypadku braku informacji o ojcu i śmierci matki, należy przedłożyć dokument stwierdzający datę zgonu matki oraz akt urodzenia, z którego wynika brak danych dotyczących ojca. Te dokumenty można przedstawić w dowolnym momencie po spełnieniu warunków niezbędnych do uzyskania świadczenia.

O środki można ubiegać się w dowolnym momencie, gdyż Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wyznacza określonych terminów. Wniosek można złożyć osobiście we właściwym oddziale ZUS, zgodnie z miejscem zamieszkania, lub przesłać za pośrednictwem poczty.

Po dokładnej analizie wniosku oraz załączonej dokumentacji, a także po ewentualnym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, organ rentowy podejmuje decyzję w terminie 30 dni od ustalenia ostatniej istotnej kwestii niezbędnej do wydania decyzji. Ważne jest również to, że od takiej decyzji przysługuje prawo do odwołania się.

Co ważne, pomoc dla osoby, która straciła oboje rodziców, jest dodatkowym wsparciem finansowym, które uzupełnia rentę rodziną i przysługuje do osiągnięcia maksymalnie 26. roku życia, pod warunkiem, że osoba ta nadal kontynuuje naukę.