Czego dotyczy podatek rolny?

Podatkiem rolnym objęte są użytki rolne oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako:

 • R - grunty orne,
 • S - sady,
 • Ł - łąki,
 • Ps - pastwiska,
 • Br - grunty rolne zabudowane,
 • Wsr - pod stawami,
 • W - pod rowami.
Reklama

Wyjątkiem jest sytuacja, w której dany grunt zajęty jest na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Wtedy objęty jest podatkiem od nieruchomości.

Zgodnie z ustawą o podatku rolnym z 1984 r., do celów podatkowych grunty te klasyfikuje się również jako:

 • grunty gospodarstw rolnych,
 • pozostałe grunty.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym dla gruntów gospodarstw rolnych stanowi liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego. Podstawę opodatkowania dla pozostałych gruntów stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Jak określana jest stawka podatku rolnego?

Do określenia stawki podatku rolnego na dany rok używana jest średnia cena skupu żyta z jedenastu kwartałów poprzedzających ten rok. Cena ustalana jest w przeliczeniu na 1 decytonę (dt), dawniej jeden kwintal (czyli 100 kg). Stawkę podaje GUS w specjalnym komunikacie, który powinien ukazać się do 20 października. 19 października tego roku GUS ogłosił, że średnia cena żyta w 11 poprzednich kwartałach to 89,63 zł za 1 dt. To oznacza wzrost o 21 proc. w porównaniu do stawki która stanowiła podstawę do obliczanie podatków na ten rok (czyli 74,05 zł za 1 dt).

W Polsce obowiązują dwie stawki podatku rolnego. Stawka za grunty gospodarstwa rolnego to równowartość 2,5 kwintala żyta od 1 hektara przeliczeniowego. Stawka za pozostałe grunty rolneto równowartość 5 kwintali żyta od 1 hektara.

Stawki podatku rolnego w 2024 roku

Reklama

Opisana wyżej metoda w praktyce oznacza, że stawki podatku rolnego za 2024 r. będą wyglądały następująco:

 • Dla gruntów gospodarstwa rolnego: 224,075 zł za 1 hektar przeliczeniowy (2,5 x 89,63 zł). Dla porównania, w 2023 r. jest to 185,125 zł.
 • Dla pozostałych gruntów: 448,15 zł za 1 hektar (5 x 89,63 zł = 448,15 zł). Dla porównania, w 2023 r. ta kwota to 370,25 zł).

Podatek rolny 2024. Czy wszystkie gminy zdecydują się na maksymalne podwyżki?

Pobieraniem podatku rolnego zajmują się samorządy. Wpływy tego podatku, podobnie jak z podatku od nieruchomości, należą do dochodów własnych gmin. Samorządy mają też prawo do zastosowania niższej ceny za kwintal żyta niż ta ogłoszona przez GUS. W praktyce oznacza to, że na swoim terenie mogą ustalić niższy podatek rolny niż ten, który wynikałby z danych GUS-u.

Podatek rolny – terminy płatności

W przypadku podatku rolnego obowiązują te same terminy płatności co przy podatku od nieruchomości. Co do zasady płaci się go w czterech ratach - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Jeżeli kwota podatku jest niższa niż 100 zł, podatek płaci się w jednej racie.

Nowość w podatku rolnym – odpis 1,5 proc. na organizacje rolnicze

Od 1 stycznia 2024 r. wchodzą w życie przepisy dające rolnikom oraz innym płatnikom podatku rolnego możliwość przekazania 1,5 proc. kwoty należnego podatku na rzecz wybranej organizacji. Na liście podmiotów na rzecz których można odpisać 1,5 proc. podatku rolnego są:

 • związki zawodowe rolników indywidualnych,
 • związki rewizyjne zrzeszające rolnicze spółdzielnie produkcyjne,
 • Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.

Wpływy do budżetu utracone przez samorządy wskutek przekazywania 1,5 proc. podatku rolnego tym organizacjom mają być rekompensowane z budżetu państwa.