Wysokość renty szkoleniowej w 2024 roku

Renta szkoleniowa wynosi 75 proc. podstawy wymiaru renty dla osoby częściowo niezdolnej do pracy, jednak nie może być niższa niż taka renta w minimalnej wysokości. W przypadku, gdy konieczność przekwalifikowania nastąpi w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wówczas świadczenie wypłacane jest z funduszu wypadkowego i wynosi 100 proc. podstawy wymiaru renty.

Od 1 marca 2024 roku najniższa renta z tytułu częściowej niezdolność do pracy wnosi 1335,72 zł – tyle więc wynosi od tej daty także minimalna renta szkoleniowa.

Reklama

Kto może dostać rentę szkoleniową?

O rentę szkoleniową mogą starać się osoby, wobec których została orzeczona celowość przekwalifikowania zawodowego z powodu niezdolności do pracy w aktualnie wykonywanym zawodzie. Muszą one być niezdolne do pracy oraz mieć wymagany okres składkowy i nieskładkowy. Według informacji zawartych na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest to okres:

  • 1 roku, jeśli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat;
  • 2 lat, jeśli niezdolność powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat;
  • 3 lat, jeśli niezdolność powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat;
  • 4 lat, jeśli niezdolność powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat;
  • 5 lat, jeśli niezdolność powstała w wieku powyżej 30 lat.

Jeżeli osoba wnioskująca o rentę szkoleniową ma jakikolwiek dochód, nie może się o nią starać. W takim przypadku renta nie przysługuje, bez względu na to, jakie są to kwoty.

Okresy składkowe i nieskładkowe w staraniu się o rentę szkoleniową

Jak wskazuje ZUS, w przypadku osoby ubezpieczonej, która nie osiągnęła wskazanych wyżej okresów składkowych i nieskładkowych, spełni ona ten warunek ubiegania się o rentę szkoleniową, gdy została zgłoszona do ubezpieczeń przez ukończeniem 18. roku życia lub w ciągu 6 miesięcy od ukończenia nauki w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub wyższej, a do dnia, w którym powstała niezdolność do pracy, posiadała okresy składkowe i nieskładkowe z przerwami nieprzekraczającymi 6 miesięcy lub bez nich.

Jeżeli osoba starająca się o rentę szkoleniową ma ponad 30 lat, powinna mieć okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 5 lat. Co jednak istotne, czas ten musi przypadać w ciągu ostatnich 10 lat przez złożeniem wniosku o rentę szkoleniową lub przed dniem, w którym powstała niezdolność do pracy. Warunek ten nie jest konieczny, jeśli osoba ubezpieczona udokumentuje okres składkowy wynoszący co najmniej 25 lat (kobiety) lub 30 lat (mężczyźni), a aktualnie jest całkowicie niezdolna do pracy.

Reklama

Ponadto warto podkreślić, że wykazane powyżej okresy składkowe i nieskładkowe nie są wymagane, jeśli niezdolność do pracy powstała w wyniku wypadku przy pracy lub w drodze do i z pracy, a także choroby zawodowej. Wówczas niezdolność powinna powstać w okresach wymienionych w ustawie emerytalnej, nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ich ustania. Nie trzeba spełniać tego warunku w przypadku udokumentowanego okresu składkowego i nieskładkowego w wysokości 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni) oraz całkowitej niezdolności do pracy.

Jak długo można pobierać rentę szkoleniową?

Rentę szkoleniową otrzymuje się na 6 miesięcy. Jednak w przypadku, gdy czas na zawodowe przekwalifikowanie się wydłuża, można pobierać ją dłużej – do 30 miesięcy. Czas ten może zostać jednak skrócony, jeśli przekwalifikowanie okaże się niemożliwe lub beneficjent okaże się niezainteresowany przekwalifikowaniem. Starosta o takim stanie rzeczy musi poinformować organ rentowy.