Opłaty za wywóz śmieci w Polsce

Opłata za odbiór odpadów jest naliczana co miesiąc i obejmuje każdego obywatela. Stawki opłat za wywóz śmieci wykazują tendencję wzrostową, co wynika głównie z inflacji oraz wzrostu kosztów utylizacji odpadów. Rynek odpadówkomunalnych to również rynek mało konkurencyjny, co utrudnia obniżkę cen. Ponadto wchodzące co jakiś czas zmiany w przepisach nakładają na firmy gospodarujące odpadami obowiązek spełniania określonych wymagań.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że płatność określana jako opłata za wywóz śmieci to tak na prawdę opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. A gospodarowanieodpadami to nie tylko odebranie ich od mieszkańców - czyli zebranie i transport - ale także m.in.: ich przetworzenie oraz unieszkodliwianie.

Reklama

Stawka za odbiór odpadów zdaje się być stała i taka sama dla wszystkich mieszkańców danego miasta lub gminy. Mało kto wie, że można być zwolnionym z płatności za odpadykomunalne lub też uzyskać sporą zniżkę.

Reklama

Kto płaci za śmieci?

Według ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, opłatyzawywóz nieczystości ponoszą:

  • właściciele i współwłaściciele nieruchomości (mieszkania, domu);
  • użytkownicy wieczyści nieruchomości;
  • osoby lub jednostki organizacyjne posiadające nieruchomości w użytkowaniu bądź w zarządzie;
  • podmioty władające nieruchomością.

Komu przysługują zniżki lub zwolnienia z opłat za śmieci?

Jeżeli chcemy dowiedzieć się szczegółów na temat zniżek lub zwolnień z opłat za śmieci, to najlepiej w tym celu skontaktować się z urzędem miasta lub gminy właściwym do naszego miejsca zamieszkania. Możemy też sprawdzić na ich stronie internetowej aktualnie obowiązujące zasady dotyczące opłat za wywóz odpadów komunalnych. Istnieją bowiem sytuacje, w których można być zwolnionym z opłaty za odpady lub też uzyskać sporą zniżkę. Do tych sytuacji zalicza się zazwyczaj:

  • Kryterium dochodowe. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają możliwość całkowitego lub częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadamikomunalnymi. Dotyczy to gospodarstw domowych, w przypadku których dochód na osobę nie przekracza określonej kwoty. Obecnie kwoty te wynoszą: 776 zł na osobę (w przypadku osoby samotnie gospodarującej) oraz 600 zł na osobę (w przypadku gospodarstwa wieloosobowego).
  • Karta Dużej Rodziny. Podobnie jak w przypadku kryterium dochodowego, tak i w przypadku Karty Dużej Rodziny gmina może, choć nie jest do tego zobowiązana, ustanowić ulgę dla rodziny wielodzietnej - czyli takiej, w której na utrzymaniu jest co najmniej trójka dzieci.
  • Zniżka dla właścicieli kompostujących bioodpady. Właściciele nieruchomości, którzy kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym, mają prawo do ulgi.
  • Programy osłonowe. Jak podaje portal GazetaPrawna.pl, niektóre miasta, takie jak np.: Warszawa, Kraków, Gdynia czy Katowice wdrożyły różne programy osłonowe. W ramach tych programów część mieszkańców może skorzystać na obniżeniu opłaty za wywóz śmieci. Przykładowo w Warszawie wprowadzono program osłonowy dla rodzin wielodzietnych kwalifikujących się do Karty Dużej Rodziny. Podobnie jest w Krakowie czy w Katowicach.