Wielu emerytów i rencistów czeka na wypłatę trzynastej emerytury. Świadczenie do zostało wprowadzone w 2019 roku i jest wypłacane automatycznie, bez konieczności składania wniosku, co roku na przełomie marca i kwietnia. Kiedy seniorzy otrzymają świadczenie w tym roku?

Reklama

13. emerytura – komu przysługuje?

Trzynasta emerytura przysługuje osobom, które uprawnione są do:

  • emerytury (także pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej),
  • renty z tytułu niezdolności do pracy (w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych),
  • renty szkoleniowej,
  • renty socjalnej,
  • renty rodzinnej,
  • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
  • świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
  • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
  • świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Ile wyniesie 13. emerytura w 2024 roku na rękę?

Wysokość trzynastej emerytury jest uzależniona od kwoty minimalnej emerytury i podlega waloryzacji. W 2024 roku wynosi ona 1780,96 zł brutto jednak od tej kwoty zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy i składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Po odliczeniu tych potrąceń wysokość trzynastej emerytury wyniesie w 2024 roku 1620,67 zł netto. Jest to wzrost o 192,52 zł w stosunku do poprzedniego roku, gdy wysokość trzynastki była niższa o 12,12 proc. i wynosiła 1588,44 zł brutto.

Kiedy zostanie wypłacona 13. emerytura?

Wypłata świadczenia przypada na standardowy termin otrzymywania przelewów z ZUS. To oznacza, że – zgodnie z harmonogramem – świadczenia będą wypłacane w następujące dni: 29 marca (z uwagi na to, że 1 kwietnia to dzień wolny od pracy), 5 kwietnia (tego samego dnia środki otrzymają także osoby, które otrzymują świadczenia 6. dnia miesiąca), 10 kwietnia, 15 kwietnia, 19 kwietnia (tego dnia świadczenie otrzymają osoby, które dostają emeryturę 20. dnia każdego miesiąca) oraz 25 kwietnia.