Osoby, które otrzymały świadczenie po waloryzacji lub pismo z ZUS-u, powinny sprawdzić, czy kwota została poprawnie obliczona. W tym celu wystarczy pomnożyć kwotę brutto renty na dzień 29 lutego razy 1,1212. W ten sposób otrzymamy prawidłową wartość brutto, jaka się nam należy od 1 marca.

Reklama

Ile wynosi renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy?

To świadczenie przysługuje osobom, które zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy z powodu stanu zdrowia. Oznacza to, że została naruszona sprawność ich organizmu i nie ma możliwości odzyskania zdolności do pracy, nawet po przekwalifikowaniu. Jak podaje Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, niezdolność do pracy jest orzekana na maksymalnie 5 lat, chyba, że zgodnie z wiedzą medyczną, nie ma rokowań na odzyskanie zdolności do pracy przed upływem tego czasu. W takim przypadku można uzyskać orzeczenie na dłuższy okres.

Reklama

Po marcowej waloryzacji, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 1780,96 zł brutto. Jest równa wysokości najniższej emerytury. W porównaniu do 2023 roku, wysokość świadczenia wzrosła o 192,52 zł. Rok wcześniej renta wynosiła bowiem 1588,44 zł brutto.

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renta szkoleniowa - ile wynoszą po waloryzacji?

Ta renta, jak sama nazwa wskazuje, przysługuje osobom, które zostały uznane za częściowo niezdolne do wykonywania pracy zarobkowej, z uwagi na problemy zdrowotne.

Wysokość renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 75 proc. renty z tytułu całkowitej niezdolności. Po marcowej waloryzacji jest to 1335,72 zł brutto. Od zeszłego roku, świadczenie wzrosło o 144,39 zł (w 2023 roku wynosiło 1191,33 zł brutto).

Tyle samo co renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi renta szkoleniowa. To świadczenie przysługuje osobom, które spełniają warunki niezbędne do otrzymania renty, a jednocześnie posiadają oświadczenie o celowości przekwalifikowania zawodowego, z uwagi na brak możliwości pracy w dotychczasowym zawodzie. Po przyznaniu świadczenia, osoby te są kierowane do powiatowego urzędu pracy, gdzie odbywają szkolenia pozwalające na przygotowanie do nowego zawodu. Renta szkoleniowa przysługuje przez 6 miesięcy. Świadczenie może zostać wydłużone maksymalnie do 30 miesięcy, na wniosek starosty.

Renta rodzinna - nowa stawka od 1 marca

Renta rodzinna to świadczenie przysługujące członkom rodziny po zmarłym, który miał przyznane prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub był osobą ubezpieczoną, spełniającą warunki do przyznania emerytury lub renty. Oceniając prawo do tego świadczenia, przyjmuje się, że zmarły był całkowicie niezdolny do pracy. Renta rodzinna przysługuje także członkom rodziny zmarłego, który pobierał zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne.

Z pomocy mogą skorzystać dzieci własne zmarłego, drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione do 16. roku życia lub do 25. roku życia, w przypadku kontynuowania nauki. Prawo do renty mają też dzieci zmarłego niezależnie od ich wieku, jeśli stały się niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 lat lub w trakcie nauki do ukończenia 25 lat. Poza tym świadczenie przysługuje wdowie lub wdowcowi, jeśli w chwili śmierci męża lub żony ukończył 50. rok życia lub utracił zdolność do pracy. Renta rodzinna jest też przyznawana wnukom, rodzeństwu, innym dzieciom i rodzicom, po spełnieniu określonych warunków.

Od 1 marca, świadczenie wynosi tyle samo co najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, czyli 1780,96 zł brutto.

Renta socjalna - co zmieniło się po 1 marca?

Renta socjalna to wsparcie dla pełnoletnich osób, które mają całkowitą niezdolność do pracy, nabytą w związku z naruszeniem sprawności organizmu w czasie dzieciństwa, aż do ukończenia nauki, czyli maksymalnie do 25. roku życia.

Rentę socjalną można łączyć z rentą rodzinną, jednak suma świadczeń nie może być większa niż dwukrotność kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W przeciwnym razie, wysokość pierwszego świadczenia zostanie obniżona, maksymalnie do wysokości 10 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Od 1 marca renta socjalna wynosi 1780,96 zł brutto. Kwota wsparcia może zostać obniżona w momencie, gdy osoba uprawniona rozpocznie pracę zarobkową.