Dodatki do emerytury i renty dla osób: deportowanych, przymusowo zatrudnionych i cywilnych ofiar wojny

Emeryci i renciści mogą otrzymać dodatkowe świadczenia finansowe takie jak:

 • świadczenie dla osób deportowanych,
 • świadczenie dla osób przymusowo zatrudnianych czy też
 • świadczenie dla cywilnych ofiar wojny.
Reklama

Świadczenia te można otrzymać jako dodatek do emerytury lub renty. Są one wypłacane zazwyczaj co miesiąc przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych a ich wysokość podlega waloryzacji. Waloryzacja świadczeń zwiększa ich wartość pieniężną a jej celem jest zabezpieczenie wysokości tych świadczeń przed inflacją. Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych oraz świadczeń i dodatków pieniężnych odbywa się z reguły raz w roku. Jest ona przeprowadzana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nowe kwoty obowiązują od 1 marca 2023 do końca lutego 2024.

Świadczenie dla osób deportowanych: czym jest i komu przysługuje?

Świadczenie dla osób deportowanych do pracy przymusowej, a także osadzonych w obozach pracy przez trzecią rzeszę i ZSRR przysługuje osobom, które podlegały represjom, czyli tak zwanym osobom represjonowanym.

Za osobę represjonowaną uznaje się tą która:

 • w latach 1939-1945 była osadzona w obozie pracy przymusowej z przyczyn politycznych, religijnych, rasowych lub narodowościowych lub też
 • Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz na tereny przez niego okupowane od 17 września 1939 r. do 5 lutego 1946 r. lub też po tym okresie do końca 1948 r. z terytorium państwa polskiego w jego obecnych granicach albo
 • III Rzeszy i na tereny przez nią okupowane w latach 1939–1945.

Świadczenie dla osób przymusowo zatrudnianych: czym jest i komu przysługuje?

Świadczenie to jest przeznaczone dla byłych żołnierzy, którzy byli przymusowo zatrudniani. Przysługuje ono osobom, które były:

 • żołnierzami zastępczej służby wojskowej i w latach 1949–1959 były przymusowo zatrudnionymi w kopalniach węgla, kamieniołomach lub w zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranowych
 • żołnierzami przymusowo zatrudnionymi w batalionach budowlanych w latach 1949–1959
 • żołnierzami z poboru w 1949 roku wcielonym do ponadkontyngentowych brygad "Służby Polsce" i zostały przymusowo zatrudnione w kopalniach węgla czy kamieniołomach.

Świadczenie dla cywilnych ofiar wojny: czym jest i komu przysługuje?

Świadczenie pieniężne dla osób będących cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych przysługuje osobom, które:

 • są obywatelami Polski
 • posiadają stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski
 • działań wojennych w okresie wojny 1939-1945 albo
 • eksplozji niewypałów lub niewybuchów powstałych po wojnie 1939-1945 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dotyczy to osób, które nie wchodziły w skład formacji wojskowych, zmilitaryzowanych służb państwowych lub też formacji zbrojnych ruchu oporu.

Jak otrzymać świadczenie dla osób deportowanych i ile ono wynosi?

Aby otrzymać świadczenie dla osób deportowanych, należy złożyć wniosek do ZUS wraz z:

 • decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
 • oświadczeniem potwierdzającym brak ustalonego prawa do emerytury lub renty, świadczenia pieniężnego, ryczałtu energetycznego
 • oświadczeniem potwierdzającym pobieranie świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych.

Świadczenie dla osób deportowanych wynosi od 14,76 zł do 294,39 zł. Jego wysokość jest zależna od liczby pełnych miesięcy trwania pracy. Kwoty te obowiązują od 1 marca 2023 do końca lutego 2024.

Jak otrzymać świadczenie dla osób przymusowo zatrudnianych i ile ono wynosi?

Aby otrzymać świadczenie dla osób przymusowo zatrudnianych, należy złożyć wniosek, dołączając do niego zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień (właściwej według Twojego miejsca zamieszkania). Komenda potwierdzi rodzaj i okres wykonywanego przez wnioskodawcę przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej. Świadczenie dla osób przymusowo zatrudnionych wynosi od 1 marca 2023 294,39 zł. Kwota obowiązuje do końca lutego 2024.

Jak otrzymać świadczenie dla cywilnych ofiar wojny i ile ono wynosi?

By otrzymać świadczenie dla cywilnych niewidomych ofiar wojny, należy złożyć wniosek do ZUS, załączając do niego:

 • zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9, które jest wystawione maksymalnie na miesiąc przed złożeniem wniosku wraz z ewentualną dokumentacją medyczną oraz
 • zaświadczenie od lekarza okulisty o utracie wzroku z powodu urazu doznanego w wyniku działań wojennych lub też wybuchu niewypałów 1939-1945 albo
 • ważna legitymacja Stowarzyszenia Niewidomych Cywilnych Ofiar Wojny.

Jak podaje portal ZUS.pl, świadczenie to przysługuje w wysokości renty socjalnej i jest wypłacane co miesiąc. Od 1 marca 2023 roku do końca lutego 2024 jego wysokość wynosi 1588,44 zł.