W 2024 roku wskaźnik inflacji, na podstawie którego ustalane są świadczenia dla bezrobotnych, wynosi 11,4 proc.. Od 1 czerwca nastąpią zmiany w wysokości zasiłków dla osób bezrobotnych. W bieżącym roku osoby bez pracy z doświadczeniem zawodowym między 5 a 20 lat otrzymają przez pierwsze 90 dni zasiłek w wysokości 1512,42 zł miesięcznie netto, a osoby z ponad 20-letnim stażem pracy – 1814,90 zł netto. Osoby, które nie osiągnęły jeszcze pięcioletniego stażu pracy, otrzymają natomiast 1209,94 zł netto miesięcznie przez pierwsze 90 dni.

Reklama

Zasiłek dla bezrobotnych 2024. Dla kogo?

Zasiłek dla bezrobotnych jest świadczeniem finansowym oferowanym osobom, które straciły zatrudnienie i spełniają określone kryteria. Ma to na celu tymczasowe zrekompensowanie utraty dochodów związanej z brakiem pracy. Instytucją odpowiedzialną za wypłacanie tego zasiłku są powiatowe urzędy pracy. Kwota zasiłku podawana jest w formie brutto.

Reklama

Zasiłek dla bezrobotnych. Jakie warunki trzeba spełnić?

Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, konieczne jest spełnienie określonych kryteriów. W ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację w urzędzie pracy osoba musiała być zatrudniona przez co najmniej rok (365 dni), otrzymując wynagrodzenie równoważne lub wyższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego wymagane jest opłacanie składek na Fundusz Pracy. W tym okresie nie wlicza się czasu bezpłatnych urlopów przekraczających łącznie 30 dni. Dodatkowo, przyznanie zasiłku zależy od braku dostępności odpowiedniej oferty zatrudnienia, stażu, przygotowania zawodowego dla dorosłych, szkoleń, prac interwencyjnych oraz robót publicznych dla osoby pozostającej bez pracy.

Aby uzyskać zasiłek dla bezrobotnych, konieczne jest, aby w ciągu 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w urzędzie pracy na terenie powiatu, osoba zakończyła stosunek pracy lub służbowy, albo to zakończenie nastąpiło za wypowiedzeniem, lub na mocy porozumienia stron. Przyznanie zasiłku następuje po 90 dniach, chyba że wystąpią określone wyjątki:

  • Porozumienie między stronami wynika z upadłości, likwidacji pracodawcy lub redukcji zatrudnienia związanej z przyczynami dotyczącymi zakładu pracy.
  • Zakończenie stosunku pracy lub służbowego za wypowiedzeniem, lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania.
  • Rozwiązanie umowy o pracę zgodnie z postanowieniem art. 55 § 11 Kodeksu pracy.

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych może zostać uzyskane także w przypadku, gdy osoba zarejestruje się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna, będąca w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej i spełniająca wymagane kryteria. Zasiłek ten będzie przysługiwał po upływie 90 dni od daty rejestracji w urzędzie pracy.

Dodatkowo możliwość uzyskania zasiłku dla bezrobotnych może zostać nabyta w ciągu 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w urzędzie pracy, jeśli osoba zakończyła stosunek pracy lub służbowy bez wypowiedzenia, albo jeśli zakończyła zatrudnienie, które zostało nawiązane na podstawie skierowania przez urząd pracy do pracodawcy, który otrzymuje świadczenie aktywizacyjne w ramach tego skierowania. W takim przypadku zasiłek dla bezrobotnych będzie przyznany po upływie 180 dni.

Osoba może również otrzymać zasiłek dla bezrobotnych w ciągu 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy, jeśli zakończyła stosunek pracy, który został nawiązany na podstawie skierowania przez urząd pracy do pracodawcy, który otrzymuje w ramach tego skierowania grant, świadczenie aktywizacyjne lub dofinansowanie wynagrodzenia. Przyznanie zasiłku następuje po upływie 180 dni.

Nowe świadczenia z urzędu pracy

Portal money.pl informuje, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad projektem ustawy dotyczącej rynku pracy i służb zatrudnienia. Projekt ten zakłada wprowadzenie możliwości wyboru przez osobę bezrobotną urzędu pracy, z którym chciałaby współpracować. W obecnym systemie odpowiedni urząd jest przypisywany na podstawie miejsca zameldowania osoby bezrobotnej, a nie konkretnego miejsca zamieszkania.

Po wejściu w życie nowych przepisów status osoby bezrobotnej będzie również przysługiwał rolnikom posiadającym gospodarstwa o powierzchni powyżej 2 hektarów, którzy nie mają stałych źródeł dochodu. Projekt zakłada również udzielanie dofinansowania pracodawcom zatrudniającym osoby w wieku emerytalnym w wysokości do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie. Firmy zatrudniające seniorów będą mogły otrzymać takie wsparcie z urzędu pracy przez okres 24 miesięcy.

Rząd planuje także wprowadzenie nowej pożyczki na cele edukacyjne, która może wynieść do 400% przeciętnego wynagrodzenia. Osoby bezrobotne będą mogły wykorzystać tę pożyczkę na opłacenie swojego kształcenia, na przykład na uczestnictwo w kursach doszkalających. Możliwe będzie umarzanie części takiej pożyczki do wysokości 20%. Jednak rząd nie ma w planach wprowadzenia zmian w dotychczasowych zasadach dotyczących ubezpieczania osób bezrobotnych.

Specjalna baza ofert pracy

Zgodnie z zapowiedziami ustawy, pracodawcy działający w sektorze publicznym - czyli podmioty wykonujące zadania publiczne lub zarządzające majątkiem publicznym, jak również spółki będące własnością państwa - będą zobowiązani do zgłaszania ofert pracy do specjalnej bazy danych, czyli systemu e-Praca. Rząd nie ma w planach wprowadzania zmian w istniejących zasadach dotyczących ubezpieczenia osób bezrobotnych. Projekt ustawy ma być przyjęty w trzecim kwartale 2024 roku, a nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2025 roku.