Zgodnie z nowym projektem ustawy, planowane jest wprowadzenie jednorazowego bonu energetycznego dla gospodarstw domowych w drugiej połowie 2024 roku. Wysokość tego bonu ma zależeć od liczby osób w gospodarstwie oraz rodzaju używanego źródła ogrzewania.

Reklama

Jednorazowy bon energetyczny. Warunki

Zgodnie z projektem, osoby mieszkające w jednoosobowych gospodarstwach domowych otrzymają bon o wartości 300 zł.Dla gospodarstw składających się z 2 lub 3 osób bon wyniesie 400 zł, dla 4 lub 5 osób – 500 zł, a dla tych, które liczą 6 osób lub więcej – 600 zł. Natomiast dla gospodarstw, w których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna, wartość bonu ma być wyższa - od 600 do nawet 1200 zł.

Reklama

Bon energetyczny będzie przeznaczony dla gospodarstw domowych, które nie przekroczą ustalonego limitu dochodowego. Dla gospodarstwa jednoosobowego limit ten wynosi 2500 zł na osobę, a dla gospodarstw wieloosobowych - 1700 zł na osobę. W przypadku przekroczenia tych limitów bon energetyczny będzie nadal przyznawany, ale jego wartość będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia.

Ceny maksymalne za energię elektryczną

W projekcie ustawy wprowadzającej bon energetyczny przewidziano także inne zmiany, w tym przedłużenie obowiązywania mechanizmu ustalania ceny maksymalnej za energię elektryczną.

Zgodnie z nowymi przepisami, cena maksymalna w drugiej połowie 2024 roku będzie wynosić 500 zł za MWh dla gospodarstw domowych oraz 693 zł za MWh dla jednostek samorządu terytorialnego (JST), podmiotów użyteczności publicznej (np. szkoły, szpitale, jednostki pomocy społecznej), oraz dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). W ramach stosowania ceny maksymalnej przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają rekompensaty.

Aktualnie cena maksymalna wynosi 693 zł za MWh dla wszystkich uprawnionych odbiorców.

Reklama

Bon energetyczny. Kiedy zostanie wprowadzony?

Bon energetyczny zostanie wprowadzony na okres od 1 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Bon energetyczny tylko na wniosek

Państwo nie przyzna bonów automatycznie, podobnie jak to miało miejsce w przypadku dodatków osłonowych; konieczne będzie złożenie wniosku w urzędzie miasta lub gminy. Istotny będzie także czas - zgodnie z projektem ustawy, wnioski będzie można składać tylko do 31 października tego roku. Po upływie tego terminu wnioski nie będą rozpatrywane.

Gminy będą odpowiedzialne za przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wypłatę bonów energetycznych. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, także inne organy mogą być upoważnione do załatwiania indywidualnych spraw administracji publicznej, w tym wypłaty tego dodatku. Gminom będzie przysługiwało 2% wartości wypłaconych świadczeń na pokrycie kosztów związanych z tym zadaniem.

Minister właściwy do spraw energii udostępni gminom wzór wniosku o wypłatę bonu energetycznego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej obsługującego go urzędu. Zapewni to spójny wzór wniosku dla wszystkich gmin, eliminując potrzebę tworzenia ich samodzielnie.