Reklama
Reklama

Umowa zlecenie jest powszechnie stosowanym rodzajem umowy. Często właśnie na jej podstawie mniejsze przedsiębiorstwa zatrudniają pracowników, co pozwala na ograniczenie biurokracji i obniżenie kosztów zatrudnienia. Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury i stażu pracy? Co o tym mówi kodeks pracy?

Wiek emerytalny wynosi w Polsce 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Do otrzymania świadczenia niezbędny jest również określony staż pracy. Emerytura w Polsce przysługuje osobom, które osiągną odpowiedni wiek i przepracowały łącznie 20 lat (kobiety) i 25 lat (mężczyźni).

Co wpływa na staż pracy?

Zgodnie z Kodeksem pracy, definicja stażu pracy nie jest precyzyjnie określona. Przepis ten ogranicza się do określenia czasu, w którym pracownik wykonywał obowiązki na rzecz pracodawcy w ramach stosunku pracy. Staż pracy uwzględnia również okresy, w których pracownik był formalnie zatrudniony, lecz nie pracował na rzecz pracodawcy.

W związku z tym do stażu pracy wlicza się okres czynnej służby wojskowej, czas legalnej pracy za granicą, okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, okres prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie, czas, za który pracownik otrzymał wynagrodzenie po przywróceniu do pracy, czas, który skrócono pracownikowi czas wypowiedzenia z powodów leżących po stronie pracodawcy, czas urlopu wychowawczego, wypoczynkowego, macierzyńskiego itd.

Dodatkowo zgodnie z przepisami kodeksu pracy, do stażu pracy zaliczane są również okresy kształcenia się, takie jak czas trwania nauki w różnych typach szkół. Do stażu pracy zalicza się więc okres pobierania nauki w wymiarze:

  • nie więcej niż 3 lata - z tytułu ukończenia szkoły zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej,
  • nie więcej niż 5 lat - z tytułu ukończenia średniej szkoły zawodowej,
  • 5 lat - z tytułu ukończenia szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych,
  • 4 lata - z tytułu ukończenia liceum ogólnokształcącego,
  • 6 lat - z tytułu ukończenia szkoły policealnej,
  • 8 lat - z tytułu ukończenia uczelni wyższej.

Powyższe okresy za czas pobierania nauki nie sumują się - więc do stażu pracy można wliczyć maksymalnie 8 lat.

Co ważne - staż pracy nie obejmuje czasu spędzonego na studiach podyplomowych ani pracy na podstawie umów cywilnoprawnych. Długość stażu zawodowego przekłada się na przywileje pracownicze, takie jak wydłużony urlop, możliwość skorzystania z urlopu wychowawczego czy otrzymywanie świadczeń przedemerytalnych.

Czy umowa zlecenie wlicza się do stażu pracy?

Umowa zlecenie jest rodzajem umowy cywilnoprawnej i wymaga od pracodawcy odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne - gdy stanowi jedyny sposób zatrudnienia dla zleceniobiorcy i jego dochody nie osiągają minimalnego poziomu wynagrodzenia.

Chociaż umowa zlecenie podlega odprowadzaniu składek, istnieje znacząca różnica między nią a umową o pracę. Przede wszystkim nie podlega ona regulacjom kodeksu pracy, co oznacza, że pracownik nie korzysta z jego ochrony ani nie posiada przywilejów pracowniczych, takich jak płatny urlop wypoczynkowy. Dlatego też zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia nie jest uznawane za okres pracy i nie wlicza się do stażu pracy.

Reklama

Co jeszcze nie wlicza się do stażu pracy?

Oprócz umowy zlecenie do stażu pracy nie wlicza się również zatrudnienie na umowę o dzieło. Taka umowa nie będzie miała również wpływu na wysokość świadczenia emerytalnego. Do stażu pracy nie wlicza się również okres prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, a także okres urlopu bezpłatnego.

Umowa zlecenie a emerytura

W przypadku emerytury sytuacja wygląda nieco inaczej. Zarówno umowa o pracę, jak i umowa zlecenie mają wpływ na dwa aspekty: czas przejścia na emeryturę oraz jej wysokość. Okres pracy ma znaczenie przy ustalaniu wcześniejszej emerytury, natomiast wysokość świadczenia zależy jedynie od zgromadzonego kapitału. W związku z tym, zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia nie ma wpływu na możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę. Jednak, gdy umowa zlecenie była podstawą do odprowadzania składek, to ma ona wpływ na wysokość emerytury.