W kontekście gwałtownie wzrastającej inflacji i ciągłego wzrostu cen rodzice są zmuszeni do ścisłego monitorowania swoich wydatków. W wielu przypadkach konieczne staje się korzystanie ze wsparcia finansowego udzielanego przez miejskie ośrodki pomocy społecznej. Jednym z takich świadczeń jest zasiłek rodzinny, który przysługuje na każde dziecko w rodzinie. Warto pamiętać, że w sierpniu 2024 roku rząd może podjąć decyzję o podwyższeniu obecnej kwoty tego zasiłku.

Reklama

Zmiany w zasiłku rodzinnym od sierpnia 2024?

Według informacji ze strony Samorząd.Infor.pl, istnieje możliwość podniesienia wysokości zasiłku rodzinnego przez rząd. Jednak, aby się to wydarzyło, konieczne jest przejście przez następujące etapy:

 • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych musi przedstawić tzw. próg dochodowy, który będzie uwzględniał aktualną inflację oraz koszty utrzymania, takie jak ceny żywności czy odzieży.
 • Rząd musi przedstawić propozycję nowych, wyższych kwot zasiłku do 15 maja.
 • Do 15 czerwca wysokość nowych kwot zasiłku musi zostać uzgodniona przez Radę Dialogu Społecznego.
Reklama

Co się stanie, jeśli Rada Dialogu Społecznego nie dotrzyma tego terminu? W takim przypadku rząd będzie musiał ustalić nowe stawki zasiłku poprzez rozporządzenie, mając na to czas do 15 sierpnia.

Zasiłek rodzinny. Jakie kwoty?

Zasiłek rodzinny jest przeznaczony dla najbardziej potrzebujących rodzin i ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci. W tym roku wysokość świadczenia pozostaje niezmieniona w porównaniu z rokiem 2023, tj.:

 • 95 złotych na dziecko do 5. roku życia,
 • 124 złote na dziecko w wieku od 5. do 18. roku życia,
 • 135 złotych na dziecko w wieku od 18 do 21 lat (24 lata w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności).

Warto zauważyć, że zasiłek dla dzieci pełnoletnich przysługuje tylko wtedy, gdy kontynuują one naukę w szkole lub na studiach. Przyznawane jest ono na podstawie dochodów rodzin - wsparcie otrzymują jedynie te rodziny, których miesięczne dochody nie przekraczają kwoty 674,00 złotych (lub 764,00 złotych, jeśli przynajmniej jedno z dzieci ma orzeczenie o niepełnosprawności).

Istnieje również zasada "złotówka za złotówkę" - rodzina może otrzymać zasiłek pomniejszony o kwotę, o jaką przekraczają limit jej miesięczne dochody, jednak jeśli wysokość przysługującego wsparcia jest niższa niż 20 złotych, świadczenie nie jest przyznawane.

Kto może ubiegać się o zasiłek rodzinny?

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje:

 • Rodzicom, jednemu z rodziców lub opiekunowi prawnemu dziecka.
 • Opiekunowi faktycznemu dziecka, czyli osobie, która faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem i złożyła wniosek do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka.
 • Osobie uczącej się, czyli osobie pełnoletniej będącej uczennicą lub uczniem, niezależnie od sytuacji materialnej rodziców (np. w przypadku ich zgonu lub orzeczenia sądowego, lub ugodowego ustalającego prawo do alimentów).

Kto nie może otrzymać zasiłku rodzinnego?

Zasiłek rodzinny nie będzie przysługiwać, jeżeli:

 • Dziecko lub osoba ucząca się pozostaje w związku małżeńskim.
 • Dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej.
 • Osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.
 • Pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się ma prawo do zasiłku rodzinnego na swoje własne dziecko.
 • Członkowi rodziny przysługuje zasiłek rodzinny za dziecko za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub umowy dwustronne o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 • Osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, z wyjątkiem sytuacji, gdy: a) obaj rodzice dziecka nie żyją, b) ojciec dziecka jest nieznany, c) wniosek o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców został odrzucony przez sąd, d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do pokrywania całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie nakazał drugiemu rodzicowi płacenia alimentów na rzecz dziecka; e) dziecko jest pod opieką naprzemienną obu rodziców w porównywalnych i cyklicznych okresach, zgodnie z decyzją sądu.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać zasiłek rodzinny?

Aby ubiegać się o zasiłek rodzinny, konieczne jest złożenie wniosku o ustalenie prawa do tego świadczenia oraz ewentualnych dodatków do zasiłku rodzinnego. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (lub w ośrodku pomocy społecznej, lub innej jednostce organizacyjnej gminy, jeśli to one są odpowiedzialne za realizację świadczeń rodzinnych w danym obszarze).

Do wniosku należy dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający jego wiek, jeżeli dziecko się uczy i ukończyło 18 lat oraz zaświadczenie lub oświadczenie o dochodzie rodziny. Oprócz tego:

 • w przypadku dziecka powyżej 18 roku życia – oświadczenie lub zaświadczenie ze szkoły, lub szkoły wyższej potwierdzające, że dziecko kontynuuje naukę,
 • w przypadku dziecka niepełnosprawnego – orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
 • w przypadku osoby uczącej się, której rodzice nie żyją – kopię aktów zgonu rodziców,
 • w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Polski – kopię karty pobytu,
 • w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka, lub rodzica dziecka.