Dodatkowe świadczenie emerytalne, które wynosi co najmniej minimalną emeryturę, jest dostępne dla osób, które wychowały przynajmniej czwórkę dzieci. Obecnie maksymalna kwota tego dodatku wynosi 1588,44 zł, a od marca wzrośnie do 1780,96 zł. Nie tylko kobiety mogą skorzystać z tej formy wsparcia. Ojcowie również mogą je otrzymać, spełniając określone warunki.

Reklama

Dla kogo dodatek do emerytury?

Dodatek emerytalny, znany jako "mama 4 plus", został wprowadzony pięć lat temu, w lutym 2019 roku. Przeznaczony jest dla tych, którzy z powodu wychowywania większej liczby dzieci nie byli w stanie osiągnąć minimalnej emerytury.

Reklama

Ideą tego dodatku jest zapewnienie podstawowych środków do życia mamom, które zrezygnowały z pracy lub jej nie w ogóle podjęły, bo zajmowały się wychowywaniem dzieci. Tym samym pracowały za krótko i nie nabyły prawa do gwarantowanej minimalnej emerytury - wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka dolnośląskiego ZUS.

Reklama

Ile wynosi dodatek do emerytury?

Dodatkowe świadczenie emerytalne jest wypłacane w taki sposób, aby doprowadzić je do poziomu minimalnej emerytury, która maksymalnie wynosi 1588,44 zł. Wysokość tego wsparcia jest zatem zróżnicowana w zależności od sytuacji, jednak w ostatnich miesiącach, według danych zgłoszonych przez ZUS, średnia kwota wypłacanego dodatku "mama 4 plus" wynosiła 740 zł.

Kwota świadczenia wypłacanego przez ZUS jest różna dla każdego beneficjenta i zależy od tego, jakie podstawowe świadczenie emerytalne zostało przyznane oraz jak duża jest różnica między jego wysokością a poziomem minimalnej emerytury. Po przeprowadzeniu waloryzacji emerytur od marca, minimalne świadczenie wzrośnie do 1780,96 zł, co prawdopodobnie wpłynie na średnią wysokość wypłat tego dodatku emerytalnego.

Warto nadmienić, że aż 99,9 proc. biorców tego dodatku do emerytury to kobiety, a mężczyźni to zaledwie 0,1 proc. beneficjentów. Jak wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, tylko w 2022 roku, na wypłaty środków z programu wydano 495,2 mln zł.

Co trzeba zrobić, aby otrzymać dodatek do emerytury?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające można otrzymać po złożeniu wniosku w ZUS. Dodatkowo mają do niego prawo również ojcowie, w przypadku gdy matka porzuciła rodzinę lub zmarła. Oprócz wypełnienia odpowiedniego wniosku należy także dołączyć oświadczenie ERU o sytuacji osobistej, rodzinnej, materialnej i majątkowej, akty urodzenia dzieci, zaświadczenie o dochodach, a w przypadku, kiedy stara się o nie ojciec, także akt zgonu matki dzieci.

Jeśli dzieci przeszły pod opiekę ojca, ten może ubiegać się o dodatek do emerytury w przypadku, gdy jego podstawowa emerytura jest poniżej minimalnego poziomu lub w ogóle go nie posiada. Wniosek o dodatek może złożyć osoba, która osiągnęła odpowiedni wiek emerytalny, tj. 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Z danych ZUS wynika, że średni wiek beneficjentów programu "Mama 4 plus" wynosi 69 lat. Warto pamiętać, że z dodatku mogą skorzystać osoby zamieszkujące w Polsce przez co najmniej 10 lat, obywatele polscy oraz państw Unii Europejskiej lub państw członkowskich EFTA (Europejskie Porozumienie o Wolnym Handlu), którzy mają prawo pobytu, prawo stałego pobytu lub zalegalizowany pobyt na terenie Polski.

Przez to możesz nie otrzymać dodatku do emerytury

Jednak Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że istnieją okoliczności, w których dodatek do emerytury może zostać odebrany. Jeśli beneficjent otrzymuje inne świadczenie lub podejmuje pracę, powinien niezwłocznie poinformować o tym ZUS.

Osoba pobierająca ten dodatek do emerytury ma obowiązek zawiadomić ZUS o wszelkich zmianach, które mają wpływ na prawo do świadczenia i jego wysokość. Na przykład o podjęciu zatrudnienia, osiąganiu dodatkowych dochodów czy też prawie do innego świadczenia - przypomina ZUS na oficjalnej stronie internetowej.