ZUS informuje, że pieniądze z subkonta ZUS zmarłego, który był członkiem Otwartego Funduszu Emerytalnego (OFE), podlegają dziedziczeniu. Nie ma ograniczeń czasowych dotyczących zgłaszania się po pieniądze zgromadzone na subkoncie zmarłego uczestnika OFE. Wystarczy złożyć stosowny wniosek, aby móc przejąć te środki.

Reklama

Pieniądze na subkontach ZUS nie przepadają

ZUS informuje, że na subkontach osób zmarłych, które były członkami OFE, zgromadzona jest średnio kwota 29 tys. zł. Prawo do dziedziczenia tych środków mają osoby wskazane przez zmarłego, który był członkiem OFE, a także osoby urodzone po 1968 roku, które nie przystąpiły do OFE.

Żeby pieniądze od nas dostać – trzeba złożyć w ZUS wniosek. Od razu wyjaśniam, że prawo do dziedziczenia mają osoby wskazane przez zmarłego, który był członkiem OFE oraz tego, który wprawdzie do OFE nie przystąpił, ale urodził się po 1968 r. Jeśli zmarły nie złożył żadnej dyspozycji dotyczącej dziedziczenia – środki wchodzą w skład masy spadkowej - wyjaśnia rzeczniczka ZUS Iwona Kowalska-Matis.

Reklama

Subkonto to specjalny rodzaj konta, które posiada każdy ubezpieczony należący do OFE oraz pozostali ubezpieczeni urodzeni po 1968 roku. Na to konto przekazywana jest część składek na ubezpieczenie emerytalne. Środki te są dziedziczne. Wystarczy tylko złożyć odpowiedni wniosek.

Dziedziczenie środków z subkonta w ZUS

Odziedziczyć środki z subkonta w ZUS można na kilka sposobów. Gdy ubezpieczony członek OFE nie osiągnął jeszcze wieku emerytalnego, konieczne jest złożenie stosownego wniosku do OFE o wypłatę środków z subkonta. W takiej sytuacji Fundusz zobowiązany jest powiadomić ZUS, który następnie dysponuje trzymiesięcznym terminem na dokonanie wypłaty środków.

Jeśli członek OFE osiągnął wiek emerytalny, środki zostają zapisane na jego subkoncie ZUS. To samo dotyczy przypadku, gdy zmarły nie był członkiem OFE. Aby uzyskać te środki, wystarczy złożyć odpowiedni formularz, dostępny na stronie ZUS. W sytuacji, gdy ubezpieczony nie wskazał spadkobierców, środki zgromadzone na subkoncie wliczają się do spadku.

Serwis prawo.pl informuje, że w 2022 rok ZUS rozpatrzył łącznie 97 tys. wniosków spadkobierców o wypłatę środków z subkont. Wypłacił w ten sposób łącznie 796,5 mln zł. To o 56 mln zł więcej niż w 2021 roku j i około 300 mln zł więcej niż w 2020 roku.

Dziedziczenie składek ZUS po osobie, która nie była członkiem OFE

W sytuacji osób, które nie zostały członkami OFE, ZUS prowadzi podział zgromadzonych środków zgodnie z danymi zawartymi w złożonym przez ubezpieczonego oświadczeniu oraz wskazaniem, które może zostać przekazane na wniosek osoby uprawnionej do tych środków.

Subkonto w ZUS

Subkonto w ZUS posiada większość ubezpieczonych osób w Polsce. Stworzono je dla osób ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1968 roku oraz dla tych, którzy, choć urodzili się wcześniej, mieli umowę z Otwartym Funduszem Emerytalnym (OFE).

Na subkonto w ZUS wpływa ustalony procent podstawy składki emerytalnej, co zależy od statusu osoby jako członka OFE lub jego braku. Subkonta są przeznaczone do gromadzenia środków na cele emerytalne i podlegają podziałowi oraz dziedziczeniu.

Warto jednak dodać, że dziedziczeniu podlegają jedynie pieniądze z II filaru emerytalnego. Będą to właśnie pieniądze z OFE i innych subkont. Po zmarłym mężu lub żonie nie otrzymamy więc środków zebranych w ramach I filaru, ponieważ te pozostają w budżecie ZUS.

Co zrobić, żeby otrzymać pieniądze z OFE po zmarłym mężu/żonie?

Sposób otrzymania pieniędzy z OFE po zmarłym małżonku różni się w zależności od momentu zgonu. Jeśli spadkodawca zmarł przed osiągnięciem wieku emerytalnego, należy złożyć wniosek do funduszu. Wówczas OFE przekazuje go do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Natomiast w przypadku osiągnięcia wieku emerytalnego przez zmarłego małżonka, odpowiedni wniosek składamy w ZUS-ie.

Należy dostarczyć odpowiednie dokumenty do instytucji. Będą to: skrócony odpis aktu zgonu osoby ubezpieczonej,
skrócony odpis aktu małżeństwa, dokument potwierdzający tożsamość. Nie ma ograniczonego czasu na złożenie dokumentów i ubieganie się o otrzymanie pieniędzy z OFE po śmierci małżonka lub małżonki. Środki nie ulegają przedawnieniu, dlatego można się o nie ubiegać w dowolnym momencie.

Pieniądze z OFE po zmarłym mężu lub żonie powinny być przekazane spadkobiercy nie wcześniej niż miesiąc od wysłania wymaganych dokumentów. ZUS ma jednak aż 3 miesiące na podział i wypłatę zebranej kwoty. Kwota jest przekazywana na rachunek małżonka, który złożył wniosek. Zazwyczaj wypłata następuje w ostatnim dniu roboczym lutego, maja, sierpnia i listopada.

O czym jeszcze warto pamiętać?

Aby uzyskać pieniądze, osoba uprawniona musi złożyć wniosek. ZUS nie wypłaca ich z "automatu". Spadkobiercą może być nie tylko rodzina ubezpieczonego, ale każda osoba fizyczna np. przyjaciel. Po śmierci ubezpieczonego, na podstawie złożonego wskazania, ZUS zawiadamia osoby uprawnione o możliwości złożenia wniosku o wypłatę środków.