Obecna stawka odszkodowania za wypadek przy pracy wynosi 1269 zł i jest wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) za każdy procent uszczerbku na zdrowiu. Od 1 kwietnia 2023 roku kwota ta wzrosła o 136 zł w porównaniu z rokiem 2022, kiedy wynosiła 1133 zł. Kolejne zwiększenie stawki odszkodowania z ZUS jest planowane na kwiecień 2024 roku.

Reklama

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Wysokość odszkodowania za wypadek przy pracy jest obliczana na podstawie określonych procentów uszczerbku na zdrowiu, ustalonych przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską. Na przykład, jeżeli osoba składająca wniosek o odszkodowanie doznała uszczerbku w wysokości 5 procent, otrzyma obecnie kwotę 6345 zł, natomiast w przypadku uszczerbku wynoszącego 10 procent przysługuje jej 12 690 zł.

Stopień tego uszczerbku oraz jego związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową ocenia lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska ZUS, po zakończeniu leczenia lub rehabilitacji - tłumaczyła Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka dolnośląskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Reklama

Wniosek o odszkodowanie za wypadek przy pracy

Aby ubiegać się o odszkodowanie za wypadek przy pracy, konieczne jest złożenie pełnej dokumentacji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). W tym celu należy udać się do placówki ZUS i złożyć wniosek o wypłatę jednorazowego odszkodowania, protokół powypadkowy, druk OL-9, wystawiony przez zakład pracy i wypełniony przez lekarza, który poświadczy zakończenie rehabilitacji.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podejmie decyzję w sprawie odszkodowania za wypadek przy pracy w ciągu 14 dni. Po tym czasie dowiemy się, czy nasz wniosek został zatwierdzony, czy odrzucony. W przypadku pozytywnej decyzji odszkodowanie powinno zostać wypłacone w ciągu 30 dni.

Niezwykle ważne jest, aby postępowanie powypadkowe przebiegło w sposób przepisowy, a dokumentacja powypadkowa była sporządzona rzetelnie. Od tego zależy, czy ubezpieczony będzie miał prawo do wypłaty odszkodowania - podkreśliła rzeczniczka.

Stawki odszkodowania za wypadek przy pracy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał listę kwot jednorazowych odszkodowań, które wypłaca z powodu wypadków przy pracy lub chorób zawodowych. Te stawki obowiązują od 1 kwietnia 2023 do 31 marca 2024 roku.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podkreśla, że odszkodowanie za wypadek przy pracy to najczęściej przyznawane świadczenie wypadkowe. W samym 2022 roku ZUS wypłacił imponującą kwotę 326 milionów złotych w formie jednorazowych odszkodowań.

Kwoty odszkodowań obowiązujące do 31 marca 2024 to:

  • 1269 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
  • 1269 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu z tytułu zwiększenia tego uszczerbku, co najmniej o 10 punktów procentowych,
  • 22 212 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego,
  • 22 212 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty,
  • 114 231 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego, lub rencisty,
  • 57 115 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek, lub dziecko,
  • 114 231 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego, lub rencisty oraz 22 212 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci,
  • 114 231 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie co najmniej dwoje dzieci zmarłego ubezpieczonego, lub rencisty oraz 22 212 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko,
  • 22 212 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego, lub rencisty; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom,
  • 57 115 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego, lub rencisty oraz 22 212 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.

Kiedy ZUS nie wypłaci odszkodowania? Są dwie takie sytuacje

W regulacjach wskazano dwie sytuacje, w których odszkodowanie za wypadek przy pracy nie przysługuje. Ma to miejsce w wypadku, gdy wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przepisów BHP przez wnioskującego, które zostało spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Osoba, która przyczyniła się do wypadku przy pracy pod wpływem substancji psychoaktywnych lub alkoholu, również nie jest uprawniona do otrzymania odszkodowania. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy w wyniku wypadku przy pracy doszło do śmierci.