Czym jest zasiłek przedemerytalny?

Świadczenie przedemerytalne to środki przyznawane osobom w wieku przed uzyskaniem prawa do emerytury, które z niezależnych od siebie przyczyn zostały zwolnione. Ich wiek sprawia, że znalezienie nowego zatrudnienia jest utrudnione.

Ile wynosi świadczenie przedemerytalne w 2024 roku?

Reklama

Wysokość zasiłku przedemerytalnego w 2024 roku jest jednakowa dla wszystkich pobierających świadczenia. Jest ona ustalana w kwocie ryczałtowej oraz waloryzowana. Obecnie świadczenie przedemerytalne wynosi 1600,70 zł.

Istnieją jednak wyjątki, które mają miejsce w przypadku osób, którym ustało prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Wówczas ZUS ustala świadczenie przedemerytalne w takiej wysokości, jak pobierana renta. Nie może być ono jednak wyższe niż kwota ryczałtowa, więc maksymalna wysokość do 1600,70 zł, nawet jeżeli renta z tytułu niezdolności do pracy była wyższa.

Reklama

Komu przysługuje zasiłek przedemerytalny?

O zasiłek przedemerytalny mogą starać się między innymi osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, które zostały zwolnione z powodu likwidacji zakładu pracy, jego upadłości lub niewypłacalności pracodawcy. Aby móc wnioskować o to świadczenie, należy być zatrudnionym co najmniej 6 miesięcy, a ponadto istotne jest:

 • bez względu na wiek – posiadanie do dnia rozwiązania umowy o pracę okresów składkowych i nieskładkowych wynoszących co najmniej 35 lat (kobiety) oraz 40 lat (mężczyźni);
 • posiadanie do dnia rozwiązania umowy o pracę okresów składkowych i nieskładkowych wynoszących co najmniej 20 lat i ukończenie 56. roku życia (kobiety) oraz posiadanie okresów składkowych i nieskładkowych wynoszących co najmniej 25 lat i ukończenie 61. roku życia (mężczyźni);
 • posiadanie do dnia rozwiązania umowy o pracę okresów składkowych i nieskładkowych wynoszących co najmniej 30 lat i ukończenie55. roku życia (kobiety) oraz posiadanie okresów składkowych i nieskładkowych wynoszących co najmniej 35 lat i ukończenie 60. roku życia (mężczyźni);
 • posiadanie do 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie umowy o pracę z powodu likwidacji lub niewypłacalności co najmniej 34 lat okresów składkowych i nieskładkowych (kobiety) oraz 39 lat (mężczyźni).

Zasiłek przedemerytalny mogą również otrzymać osoby, które prowadziły działalność gospodarczą co najmniej 24 miesiące i ogłosiły jej upadłość. W dniu ogłoszenia upadłości muszą ukończyć 56. rok życia (kobiety) lub 61. rok życia (mężczyźni).

O świadczenie mogą także starać się osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do pracy, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna z powodu śmierci osoby, którą się opiekował. W takich przypadkach, aby otrzymać zasiłek przedemerytalny należy:

 • sprawować opiekę przez co najmniej 365 dni;
 • posiadać staż pracy 20 lat i ukończyć 55. rok życia (kobiety);
 • posiadać staż pracy 25 lat i ukończyć 60. rok życia (mężczyźni).

Oprócz wymienionych powyżej warunków, o zasiłek mogą starać się osoby, które:

 • są zarejestrowane jako bezrobotne;
 • przez co najmniej 180 dni pobierały zasiłek dla bezrobotnych;
 • złożyły wniosek o przyznanie tego świadczenia w ciągu 30 dni od dnia wydania przez urząd pracy dokumentu, który potwierdza, że zasiłek dla bezrobotnych był pobierany przez 180 dni;
 • nie odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Zasiłek przedemerytalny 2024. Co musisz zrobić, by go dostać?

Aby otrzymać świadczenie przedemerytalne, należy złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Formularz ESP, czyli wniosek o świadczenie przedemerytalne, można znaleźć na stronie ZUS-u oraz bezpośrednio w placówkach ZUS.

Oprócz wniosku należy także złożyć odpowiednie dokumenty potwierdzające, że danej osobie przysługuje to świadczenie. Zależy to głównie od indywidulanych warunków do jego otrzymania. Pełny wykaz załączników znajduje się na stronie ZUS-u.