Czym jest becikowe i ile wynosi?

Świadczenie zwane becikowym przysługuje na nowo narodzone dziecko. Może ono również zostać przyznane w sytuacji, kiedy dziecko urodziło się żywe, jednak zmarło po porodzie. Jest to jednorazowa wypłata w wysokości 1000 zł.

Otrzymują je rodzice dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny. Becikowe nie jest przyznawane „z urzędu”, należy spełniać pewne warunki i o nie zawnioskować. Mogą się o nie starać także osoby, które przysposobiły dziecko, wówczas może być ono pobrane na dziecko do 18. roku życia.

Reklama

Warunki otrzymania becikowego

Aby otrzymać becikowe, przede wszystkim należy spełnić kryterium dochodowe. Aktualnie wynosi ono 1922 zł dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę. Ponadto matka dziecka musi pozostawać pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu.

W przypadku, kiedy rodzicowi przysługuje świadczenie z zagranicy z tytułu urodzenia dziecka, wówczas nie otrzyma becikowego – chyba że inaczej stanowią przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym.

Osoba samotnie wychowująca dziecko otrzyma becikowe, jeżeli ma ustalone na dane dziecko świadczenie alimentacyjne. Warunek ten ma jednak kilka wyjątków. Można otrzymać becikowe z nieustalonym prawem do alimentów, jeżeli jedno z rodziców lub rodzice dziecka nie żyją, nie jest znany ojciec dziecka, powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica zostało oddalone, jeden z rodziców jest zobowiązany przez sąd do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka lub też dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców w porównywalnych okresach.

Reklama

Jakie dokumenty przygotować, starając się o becikowe?

Jeżeli chcesz wypełnić wniosek o świadczenie becikowe, musisz przygotować dokumenty, które potwierdzą przedstawioną we wniosku sytuację. Będzie to między innymi zaświadczenie o dochodach, zaświadczenie od lekarza lub położnej potwierdzające, że matka dziecka była pod opieką lekarza od co najmniej 10 tygodnia ciąży czy karta pobytu dla cudzoziemców.

Osoba, która samotnie wychowuje dziecko, musi również przygotować dokument, który potwierdza zobowiązanie drugiego rodzica do płacenia alimentów. Jeśli nie są one zasądzone, niezbędne są dokumenty, które potwierdzają powód takiej decyzji.

Wniosek o becikowe – kiedy i gdzie?

Wniosku o świadczenie becikowe nie trzeba składać od razu po porodzie. Rodzice i opiekunowie mają 12 miesięcy od urodzenia dziecka na to, by to zrobić. Z kolei rodzice, którzy przysposobili dziecko, mają 12 miesięcy na złożenie wniosku od dnia, kiedy przejęli opiekę nad nim. W tym przypadku mogą to być dzieci starsze, jednak przed 18. rokiem życia.

Wniosek składają rodzice, rodzice adopcyjni, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni. Dokonują tego przez internet, przy pomocy portalu Emp@tia, lub też metodą tradycyjną w urzędzie miasta lub gminy.