125 zł mniej za prąd w 2023 roku

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 września 2023 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną, które weszło w życie 19 września 2023 roku, sprawia, że firmy energetyczne działające w Polsce mogą obniżyć roczny rachunek dla gospodarstw domowych. Bez względu na to, z usług jakiego przedsiębiorstwa korzystamy, mamy możliwość uzyskania obniżki wynoszącej 125,34 zł.

Według rozporządzenia przedsiębiorstwa energetyczne w swoich rozliczeniach z odbiorcami energii elektrycznej w gospodarstwie domowym mają obniżyć za 2023 rok kwotę należności o 12 proc. iloczynu średniej ceny energii elektrycznej opublikowanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki za 2022 rok oraz wolumenu energii wynoszącego 2523 kWh.

Reklama

Co ważne, gospodarstwa domowe chcące skorzystać z jednorazowej obniżki, nie muszą w tym celu składać żadnych wniosków. Zwrot za prąd w wysokości 125 zł zostanie uwzględniony w fakturze, która obejmuje rozliczenie za 2023 rok.

Reklama

Zwrot za prąd: Kto może je otrzymać?

Zwrot za prąd przysługuje większości osób korzystających z energii elektrycznej, bez względu na wybrane przedsiębiorstwo energetyczne. Aby otrzymać 125 zł obniżki, należy spełnić chociaż 1 z 6 wymienionych w rozporządzeniu warunków.

Warunki otrzymania zwrotu za prąd

Aby otrzymać zwrot za prąd, trzeba spełnić przynajmniej 1 z następujących warunków:

  • w okresie co najmniej 3 następujących po sobie miesięcy między 1 stycznia 2023 roku a 30 września 2023 roku odbiorca energii elektrycznej zmniejszył jej zużycie w punkcie poboru energii do poziomu poniżej 95 proc. zużycia energii elektrycznej tego odbiorcy w odniesieniu do tych samych 3 następujących po sobie miesiącach między 1 stycznia 2022 roku a 30 września 2022 roku, lub
  • odbiorca ten zweryfikował i potwierdził poprawność swoich danych znajdujących się w posiadaniu przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, lub
  • odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie od przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną korespondencji, w szczególności faktur VAT, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub w przeznaczonym do obsługi odbiorców portalu internetowym, lub
  • odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie od przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną informacji dotyczących produktów i usług świadczonych przez to przedsiębiorstwo, lub
  • odbiorca jest prosumentem energii odnawialnej w rozumieniu art. 2 pkt 27a Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii, lub
  • odbiorca energii złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Do kiedy należy spełnić warunki do uzyskania obniżki?

Na stronach internetowych 4 największych przedsiębiorstw energetycznych można znaleźć informację na temat terminów, do których należy spełnić powyżej przedstawione warunki.

Warunki z punktu 2, 3 oraz 4 według Energi, Tauronu oraz PGE należy spełnić do 15 grudnia 2023 roku. Na stronie Energi możemy również przeczytać o tym, że realizacja warunków 5. oraz 6. jest możliwa do 31 grudnia 2023 roku. Enea natomiast informuje, że wszystkie z wymienionych warunków należy spełnić najpóźniej do 15 grudnia 2023 roku.