Wyższe nagrody jubileuszowe. Czego dotyczą zmiany?

Zmiany w rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dotyczą pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji.Nowością jest nagroda jubileuszowa w wysokości 400 proc. miesięcznego wynagrodzenia po 45 latach pracy. Pracownicy mogą aktualnie liczyć na na takie kwoty nagród:

  • 75 proc. miesięcznego wynagrodzenia - po 20 latach pracy
  • 100 proc. miesięcznego wynagrodzenia - po 25 latach pracy
  • 150 proc. miesięcznego wynagrodzenia - po 30 latach pracy
  • 200 proc. miesięcznego wynagrodzenia - po 35 latach pracy
  • 300 proc. miesięcznego wynagrodzenia - po 40 latach pracy
  • 400 proc. miesięcznego wynagrodzenia - po 45 latach pracy
Reklama

Kto ma prawo do nagrody jubileuszowej?

Lata pracy potrzebne do otrzymania nagrody jubileuszowejwylicza sięna podstawie czasu przepracowanego we wszystkich dotychczasowych miejscach zatrudnienia, także tych poprzednich. Dotyczy to również każdego okresu zaliczanego do lat pracy. Jeżeli pracownik w jednym czasie był zatrudniony w różnych zakładach pracy, do nagrody uwzględnia się tylko jeden z nich.

Nagroda jubileuszowa przysługuje od dnia, w którym upłyną okres do niej uprawniający. Wypłata nagrody następuje od razu gdy, pracownik nabędzie do niej prawo.

Komu przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna?

Jeżeli pracownik nabył prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury i w związku z tym zakończył zatrudnienie, przysługuje mu jednorazowa odprawa pieniężna. Jej wysokość zależy od liczby przepracowanych lat:

  • jednomiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat
  • dwumiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat
  • trzymiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat
  • sześciomiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 20 lat