Zwrot podatku VAT od ceny gazu dostarczanego gospodarstwom domowym w 2023 r. wprowadziła Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Ówczesny rząd zdecydował się na to rozwiązanie, ponieważ z początkiem 2023 r. przestała obowiązywać tarcza antyinflacyjna znosząca podatek VAT na gaz. Jego wysokość z 0 proc. w 2022 r. wzrosła do 23 proc. To oznaczało to, że ceny gazu, mimo zamrożenia, wzrosły. Z informacji podawanych na etapie prac nad ustawą wynika, że z prawa do zwrotu VAT-u za gaz używany do ogrzewania może skorzystać ok. 300 tys. gospodarstw domowych.

Reklama

Kto może dostać dodatek gazowy?

Tzw. dodatek gazowy obowiązujący do końca grudnia 2023 r. jest skierowany do najbardziej potrzebujących – gospodarstw domowych oraz tzw. odbiorców wrażliwych, w tym instytucje takie jak szkoły, przedszkola, domy pomocy społecznej itp. Zapisany w ustawie mechanizm nie polega jednak na przyznaniu odbiorcom dodatkowych środków na pokrycie kosztów zakupu gazu, tylko na zwrocie pobranego wcześniej podatku. Wysokość zwrotu wynika z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Reklama
Reklama

Jakie warunki trzeba spełnić, by dostać zwrotu VAT-u za gaz?

Na zwrot podatku VAT na gaz nie mogą liczyć wszystkie gospodarstwa domowe ogrzewające się gazem. Muszą one jeszcze spełnić dwa warunki:

  • po pierwsze, ich dochód miesięczny nie może przekraczać 1500 zł na osobę w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego lub 2100 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • po drugie, źródło ogrzewania musi być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Z informacji publikowanych przez poszczególne samorządy wynika, że w przypadku wniosków składanych od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. brany był pod uwagę dochód z 2021 r. W przypadku wniosków dotyczących okresu od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r. brany jest pod uwagę dochód z 2022 r. Dochody weryfikowane są jednorazowo, podczas złożenia 1-wszego wniosku o refundację.

Zwrot VAT-u za gaz – gdzie złożyć wniosek?

Żeby dostać zwrot pobranego podatku VAT trzeba złożyć wniosek w urzędzie gminy (właściwej ze względu na miejsce zamieszkania). W niektórych samorządach przyjmowaniem tych dokumentów zajmują się ośrodki pomocy społecznej. Do wniosku trzeba załączyć:

  • umowę zawartą przez odbiorcę paliw gazowych z przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi lub jej kopię,
  • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne,
  • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydawania decyzji. Kwota zwrotu zostanie po prostu przelana na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego. Urząd wyda decyzję tylko w przypadku odmowy przyznania zwrotu, uchylenia lub zmiany wysokości zwrotu lub w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT. Wnioski o zwrot VAT-u za gaz używany do ogrzewania domu czy mieszkania można składać nie później niż do 29 lutego 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie gazu.