Czym jest emerytura mieszana?

Emerytura mieszana to świadczenie, które ustalane jest jednocześnie według starych i nowych zasad.

Udział w emeryturze mieszanej starych i nowych zasad

Reklama

Jeżeli świadczeniobiorca uzyskał wiek emerytalny w:

 • 2009 roku – to udział emerytury ustalanej według starych zasad to 80 proc., a nowych – 20 proc.
 • 2010 roku – według starych zasad – 70 proc., nowych – 30 proc.
 • 2011 roku – według starych zasad – 55 proc., nowych – 45 proc.
 • 2012 roku – według starych zasad – 35 proc., nowych – 65 proc.
 • 2013–2014 roku – według starych zasad – 20 proc., nowych – 80 proc.

Kto może otrzymać emeryturę mieszaną?

Emeryturę mieszaną mogą otrzymać osoby, które:

 • osiągnęły powszechny wiek emerytalny w latach 2009–2014 lub osiągnęły w latach 2009–2014 wiek uprawniający do wcześniejszej emerytury;
 • nie są członkami otwartego funduszu emerytalnego albo zgłoszą wniosek o przekazanie z niego środków na dochody budżetu państwa za pośrednictwem ZUS-u;
 • nigdy nie pobrały wcześniejszej emerytury przyznanej na dotychczasowych zasadach.

W przypadku świadczeniobiorców pobierających wcześniejszą emeryturę obliczoną na podstawie starych zasad, emerytura powszechna będzie obliczona tylko na podstawie nowych zasad.

Jak obliczana jest emerytura mieszana?

Ta część emerytury, którą oblicza się na podstawie nowych zasad, jest ustalana w taki sam sposób, jak ma to miejsce w przypadku pełnej emerytury.

Część emerytury mieszanej wyliczana przez ZUS według starych zasad z kolei to suma:

 • 24 proc. kwoty bazowej, czyli kwoty, która jest corocznie ustalana jako 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym ogłoszonego przez GUS, pomniejszonego o ubezpieczenia społeczne;
 • po 1,3 proc. podstawy wymiaru emerytury za każdy rok okresów składkowych z uwzględnieniem pełnych miesięcy;
 • po 0,7 proc. podstawy wymiaru emerytury za każdy rok okresów nieskładkowych z uwzględnieniem pełnych miesięcy.

Wspomniana podstawa wymiaru to wysokość zarobków, która jest przyjmowana do obliczenia emerytury. Jak się ją oblicza?

Zarobki dzielone są przez przeciętne zarobki w gospodarce krajowej w danym roku, obliczenie to jest powtarzane dla 10 lub 20 lat (w przypadku emerytury mieszanej obliczanej według starych zasad bierze się pod uwagę 10 kolejnych lat wybranych przez przyszłego emeryta z 20 lat sprzed roku, w których zgłasza wniosek o emeryturę lub 20 dowolnie wybranych lat z całego życia zawodowego przed rokiem złożenia wniosku.). Następnie liczona jest średnia arytmetyczna wyników dzielenia, a jej wynik to wskaźnik wysokości podstawy wymiaru. Końcowo mnoży się go przez kwotę bazową.