W I kwartale 2024 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 137,2 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy.
W wyniku kontroli wydano 9,8 tys.decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w I kw. 2024 r. wyniosła 11 980,1 tys. zł.

Reklama

Ponadto, ograniczono podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego do 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Z tego powodu w I kwartale 2024 r. obniżono wypłaty o 45 761,7 tys. zł, a dotyczyło to 29,8 tys. osób.

Reklama

Łącznie kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w I kwartale 2024 r. wyniosła 57 745,4 tys. zł.

Zwolnienie lekarskie wystawia lekarz, który orzeka o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne lub o konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. Wydanie zwolnienia następuje po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia ubezpieczonego lub chorego członka rodziny.

Reklama

Komu przysługuje

Zasiłek chorobowy przysługuje, jeśli podlegasz ubezpieczeniu chorobowemu:

  • obowiązkowo – prawo do zasiłku nabywasz po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego,
  • dobrowolnie – prawo do zasiłku nabywasz po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.

Okres zasiłkowy

Zasiłek chorobowy przysługuje za czas trwania niezdolności do pracy, ale nie dłużej niż przez okres 182 dni, bądź 270 dni w przypadku, gdy niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą lub przypada w trakcie ciąży.

Wysokość zasiłku chorobowego

Miesięczny zasiłek chorobowy przysługuje w wysokości:

  • 80 proc. podstawy wymiaru, w tym również za okres pobytu w szpitalu,
  • 100 proc. podstawy wymiaru, także za okres pobytu w szpitalu, jeżeli stałeś się niezdolny do pracy: wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy, w czasie ciąży, wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów