Według informacji udostępnionych przez Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia Zielona Linia, przepisy dotyczące wykorzystania urlopu wypoczynkowego w trakcie okresu wypowiedzenia są uregulowane w art. 167 § 1 Kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem, pracownik zobowiązany jest do wykorzystania swojego przysługującego urlopu wypoczynkowego w czasie trwania wypowiedzenia umowy o pracę, jeśli pracodawca zdecyduje się udzielić mu tego urlopu w tym okresie. W takiej sytuacji pracodawca nie musi konsultować tej decyzji z pracownikiem, który odchodzi z pracy.

Reklama

Prawo do urlopu wypoczynkowego

Każdy pracownik z umową o pracę ma prawo do urlopu wypoczynkowego, który jest okresem, gdy nie wykonuje obowiązków służbowych, ale otrzymuje wynagrodzenie od pracodawcy. Ważne jest, aby pensja za ten czas była taka sama jak w przypadku wykonywanej pracy. Jeśli pracownik otrzymywał dodatkowe, zmienne dodatki do pensji w poprzednich miesiącach, to w takiej sytuacji konieczne jest naliczenie mu dodatkowej pensji z uwzględnieniem tych składników zmiennych.

Reklama

Co ważne zatrudniony może złożyć wniosek o urlop w trakcie okresu wypowiedzenia. Lecz pracodawca może odmówić udzielenia mu tego urlopu w terminie wskazanym we wniosku - nawet w sytuacji, gdy pokrywa się on z ustaleniami poczynionymi wcześniej w planie urlopów lub indywidualnie z pracownikiem.

Rekompensata lub nakaz wykorzystania urlopu

W przypadku, gdy pracodawca nie zdecyduje się wypłacić pracownikowi pieniężnej rekompensaty za niekorzystanie z urlopu, może on zamiast tego nakazać mu skorzystanie z tego urlopu. W takiej sytuacji pracownik będzie zobowiązany do wykorzystania całego przysługującego mu urlopu do zakończenia okresu wypowiedzenia, bez względu na to, czy jest to urlop zaległy czy bieżący.

Jeśli jednak pracodawca nie nakazuje pracownikowi skorzystania z urlopu w trakcie okresu wypowiedzenia, a pracownik nie wykorzysta całego swojego urlopu, pracodawca będzie zobowiązany do wypłacenia mu ekwiwalentu pieniężnego. Co do terminu wypłaty pieniędzy - przepisy nie regulują tego bezpośrednio. Jednakże z wyroku Sądu Najwyższego wynika, że to roszczenie staje się wymagalne w dniu zakończenia stosunku pracy.

Prawo pracodawcy

Nie ma znaczenia, kto zgłosił wypowiedzenie umowy o pracę - czy był to pracownik, czy pracodawca. Gdy pracodawca udziela pracownikowi urlopu w okresie wypowiedzenia, pracownik musi go wykorzystać. Decyzja pracodawcy o udzieleniu urlopu w tym czasie jest wiążąca dla pracownika, co oznacza, że ten nie ma możliwości uniknięcia obowiązku skorzystania z urlopu.

Należy zaznaczyć, że decyzja pracodawcy dotycząca udzielenia urlopu nie ogranicza się jedynie do urlopu bieżącego w roku, w którym trwa okres wypowiedzenia, ale również dotyczy wszelkich niewykorzystanych urlopów z poprzednich lat.

Zgodnie z art. 1551 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy, gdy stosunek pracy z pracownikiem kończy się w roku kalendarzowym, w którym pracownik ma prawo do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop proporcjonalny do czasu przepracowanego u tego pracodawcy w roku, w którym stosunek pracy się kończy, chyba że pracownik już skorzystał z urlopu w wymiarze przysługującym mu lub większym przed zakończeniem stosunku pracy.

Aby obliczyć urlop proporcjonalny, konieczne jest:

  • Określenie całkowitego wymiaru urlopu rocznego przysługującego w roku zakończenia zatrudnienia,
  • Podzielenie go przez 12 miesięcy w roku,
  • Pomnożenie wyniku przez liczbę miesięcy pracy w danym roku,
  • Zaokrąglenie wyniku w górę do pełnych dni (jeśli to nie pierwszy rok pracy).