Odwołanie stanu epidemii a limity zwolnień podatkowych

1 lipca 2023 roku na terenie Polski zniesiono stan zagrożenia epidemicznego spowodowany zarażeniami wirusem SARS-CoV-2. W związku z tym wszystkie limity podatkowe zwiększone do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii, od 1 stycznia 2024 roku wrócą do dawnych stawek.

Reklama

Powrót do niższych limitów zwolnień podatkowych

Standardowe i zwiększone limity zwolnień podatkowych znaleźć można w Ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  • W związku z tym zapomogi inne niż wymienione w art. 21 pkt 26 wyżej wymienionej ustawy, wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom, którzy należą do tej organizacji, są zwolnione z podatku do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł. Od 2020 roku do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 (czyli do końca 2023 roku), limit ten wynosił 3000 zł.
  • Zapomogi otrzymane z innych źródeł niż fundusz socjalny, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, fundusz związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra, w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci, są objęte zwolnieniem podatkowym do kwoty nieprzekraczającej w roku podatkowym 6000 zł. Od 2020 roku do końca roku 2023 roku limit ten wynosił 10 000 zł.
  • Zwolniona od podatku jest także wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej (mowa o niej w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych), rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, które w całości finansowane są ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych – do kwoty nieprzekraczającej w roku podatkowym 1000 zł. Wspomniane rzeczowe świadczenia to nie bony, talony i inne znaki, które uprawniają do wymiany na towary lub usługi. W czasie zagrożenia epidemicznego limit ten wynosił 2000 zł.
  • Ostatnia zmiana limitu dotyczy zwolnienia od podatku dopłaty do wypoczynku (w formie ferii, kolonii, obozów, zimowisk, połączonych także z nauką, pobytów w sanatorium, leczniczo-sanatoryjnych placówkach, ośrodkach leczniczo-opiekuńczych i rehabilitacyjno-szkoleniowych) organizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie oraz przejazdów, które są związane z takimi formami wypoczynku i leczenia dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Dopłaty te pochodzące z innego źródła niż fundusz socjalny, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra, są zwolnione do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2000 zł. Od 2020 do końca 2023 roku limit ten wynosił 3000 zł.