W czwartek, 13 czerwca Kancelaria Prezydenta poinformowała, że prezydent Andrzej Duda podpisał 11 czerwca nowelizację kodeksu pracy. Nowela podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę rozszerza wykaz substancji szkodliwych w miejscu pracy o substancje szkodliwe m.in. dla płodności i funkcji seksualnych. Chodzi m.in. o toluen, styren, etoksyetanol, nitrobenzen, tlenek węgla, bisfenol A, estry kwasu ftalowego i o niektóre metale. Wcześniej, 5 czerwca Senat przyjął jednogłośnie ustawę.

Reklama

Nowe obowiązki pracodawców

Pracodawcy, których pracownicy mogą być narażeni na na substancje reprotoksyczne będą mieli obowiązek:

  • prowadzić rejestr pracowników narażonych na substancje reprotoksyczne;
  • zgłaszać do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Państwowej Inspekcji Pracy informacji o substancjach chemicznych, ich mieszaninach; czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu reprotoksycznym,
  • zastępować substancje o działaniu rakotwórczym, mutagennym lub reprotoksycznym substancjami mniej szkodliwymi dla zdrowia lub stosowania innych dostępnych środków ograniczających stopień tego narażenia;
  • przeprowadzać dodatkowe badania stanu zdrowia pracowników;
  • stosować odpowiednie środki prewencji, w tym środki ochrony zbiorowej i indywidualnej.

Nowelizacja Kodeksu pracy wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/431 z dnia 9 marca 2022 r. zmieniającą dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy.

Kiedy wchodzą w życie nowe przepisy

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.