Z danych ZUS wynika, że w zeszłym roku z urlopu ojcowskiego skorzystało ponad 182 tys. ojców. Ojcowie bardzo często nie wiedzą o tym, że mają do dyspozycji także urlop rodzicielski, w tym 9 tygodni, do których przysługuje im wyłączne prawo. Nie skorzystają z niego - urlop przepadnie.

Reklama

Czym jest urlop ojcowski?

Jest to prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do
- ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia albo
- upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14 roku życia.

Czy urlop ojcowski wlicza się do urlopu rodzicielskiego?

Nie. Urlop rodzicielski jest odrębnym urlopem, który przysługuje obojgu rodzicom. Każdy z pracowników - rodziców ma wyłączne prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego z całości urlopu rodzicielskiego. Z danych opublikowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wynika, że w 2023 r. ponad 19 tys. ojców skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Jest to znaczący wzrost w porównaniu z rokiem 2022, kiedy to z urlopu rodzicielskiego skorzystało 3,7 tys. ojców.

Ile trwa urlop rodzicielski

Reklama

Pracownicy - rodzice dziecka mają prawo do urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem. Przysługuje on w wymiarze:
41 tygodni – w przypadku, urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
43 tygodni – w przypadku porodu mnogiego.

Rodzice posiadający zaświadczenie, w którym lekarz stwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu mają prawo do urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad tym dzieckiem w wymiarze do:
65 tygodni – w przypadku, urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
67 tygodni – w przypadku porodu mnogiego.

Czy można korzystać z urlopu rodzicielskiego jednocześnie?

Tak. Z urlopu rodzicielskiego mogą jednocześnie korzystać oboje pracownicy - rodzice dziecka. Należy jednak pamiętać, że nie może ona przekraczać ogólnego przysługującego wymiaru. Pamiętaj, że każdemu z pracowników przysługuje wyłączne prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego z całości urlopu rodzicielskiego. Nie można go przenieść na drugiego rodzica.

Zasiłek macierzyński

Pamiętaj, za cały okres urlopu rodzicielskiego przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Pracownica może jednak złożyć stosowny wniosek w terminie nie później niż 21 dni po porodzie, aby miesięczny zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego wynosił 81,5 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Pracownikowi - ojcowi dziecka za okres nieprzenoszalnej 9-tygodniowej części urlopu przysługuje zasiłek w wysokości 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku.