Od 1 lipca wysokość wynagrodzenia minimalnego za pracę wyniesie 4300 zł brutto. Ta stawka będzie obowiązywać do końca roku. Podwyżka nie jest duża, bo zaledwie o kilkadziesiąt zł. Obecnie najniższa krajowa wynosi 4242 zł brutto.

Na jakie świadczenia wpłynie wzrost wynagrodzenia minimalnego?

Płaca minimalna jest powiązania z różnymi świadczeniami, a oprócz tego ze składkami ZUS, odprawą pieniężną, a nawet grzywnami i mandatami. Wyższa pensja dla pracowników oznacza jednocześnie wyższe koszty zatrudnienia dla pracodawcy. Zmiana najniższej krajowej wpłynie poza tym na minimalną stawkę godzinową dla umów cywilnoprawnych. Od 1 lipca wyniesie 28,10 zł, obecnie jest to 27,70 zł. Jak będzie kształtować się wysokość świadczeń?

Reklama
Reklama

Dodatek za pracę w nocy

Dodatek za pracę w nocy przysługuje osobom, których rozkład czasu pracy obejmuje co najmniej 3 godziny pory nocnej (między 21:00 a 7:00) lub 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada właśnie na tę porę. Dodatek do pensji stanowi 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z wynagrodzenia minimalnego. Aby obliczyć go w danym miesiącu, należy podzielić wartość najniższej krajowej przez wymiar czasu pracy. Od otrzymanej w ten sposób stawki godzinowej oblicza się 20 proc. Następnie, wynik należy pomnożyć przez liczbę godzin przepracowanych w nocy.

W lipcu dodatek za 1 godzinę wyniesie 4,67 zł brutto, w sierpniu 5,12 zł brutto, we wrześniu 5,12 zł brutto, w październiku 4,67 zł brutto, w listopadzie 5,66 zł brutto, zaś w grudniu 5,37 zł brutto.

Zasiłek chorobowy i macierzyński

Wynagrodzenie minimalne wpływa także na wysokość zasiłku chorobowego oraz zasiłku macierzyńskiego. W obu przypadkach, podstawa wymiaru jest obliczana na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, jednak nie może być ona niższa niż kwota najniższej krajowej, pomniejszona o kwotę odpowiadającą 13,71 proc. Oznacza to, że najniższa podstawa wymiaru świadczeń w pełnym wymiarze czasu będzie wynosić od 1 lipca 3 710,47 zł.

Wynagrodzenie za przestój

Podwyższenie wynagrodzenia minimalnego wpłynie także na wynagrodzenie, które przysługuje pracownikowi za czas, gdy nie wykonuje pracy z powodu przeszkód występujących po stronie pracodawcy. W takiej sytuacji zatrudnionemu przysługuje wynagrodzenie za przestój. Stanowi ono 60 proc. stałego wynagrodzenia, jednak nie może być niższe od najniższej krajowej. Od 1 lipca wyniesie zatem minimum 2 580 zł.

Odprawa pieniężna z tytułu zwolnień grupowych

Z wynagrodzeniem minimalnym jest też powiązana odprawa pieniężna dla osób zatrudnionych, którzy zostali zwolnieni z przyczyn niezwiązanych z ich pracą. Jej wysokość zależu od stażu pracy. Jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 2 lata, odprawa stanowi wartość jednomiesięcznego wynagrodzenia. Przy zatrudnieniu od 2 do 8 lat, jest to wartość dwumiesięcznego wynagrodzenia, zaś przy zatrudnieniu powyżej 8 lat, wartość trzymiesięcznego wynagrodzenia. Górna granica odprawy nie może być wyższa niż 15-krotne minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym roku. Oznacza to, że od 1 lipca do końca roku, maksymalna kwota wynosi 64 500 zł.

Odszkodowanie za nierówne traktowanie, naruszenie przepisów prawa pracy, za mobbing

Kodeks pracy przewiduje możliwość ubiegania się o odszkodowanie, w przypadku gdy pracodawca naruszy zasadę równego traktowania w zatrudnieniu. Odszkodowanie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Drugim uprawnieniem jest możliwość ubiegania się o odszkodowanie w przypadku naruszenia przepisów prawa pracy. Jego wartość również nie może być niższa niż pensja minimalna. Ta sama zasada dotyczy odszkodowania za mobbing oraz za rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę z powodu mobbingu.

Warto dodać, że wzrost najniższej krajowej wpłynie też na zwiększenie widełek grzywny za wykroczenia skarbowe. Kary wynoszą od 1/10 do 20-krotności płacy minimalnej. Oznacza to, że od 1 lipca grzywna może wynieść od 430 do 86 000 zł.