Czym jest bon na zasiedlenie?

Bon na zasiedlenie jest rodzajem jednorazowego dofinansowania z urzędu pracy przyznawanego osobom bezrobotnym. Świadczenie to, chociaż istnieje od lat, jest wciąż mało znane. Jest też zdecydowanie mniej popularne jak dofinansowanie, które można otrzymać w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Bon na zasiedlenie przyznawany jest na podstawie artykułu 66n ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Bon na zasiedlenie stanowi przede wszystkim rodzaj wsparcia finansowego. Ma on pokryć początkowe koszty związane z przeprowadzką spowodowaną rozpoczęciem pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. Pomoc ta skierowana jest więc przede wszystkim do osób, które nie mogą znaleźć zatrudniania w swojej okolicy lub chcą rozwijać się zawodowo w innym, najczęściej dużym, mieście.

Reklama
Reklama

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać bon na zasiedlenie?

Osoba bezrobotna może otrzymać bon na zasiedlenie po spełnieniu warunków wymienionych we wspomnianej ustawie. O bon na zasiedlenie mogą ubiegać się więc osoby, które:

  • są zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne,
  • nie ukończyły 30. roku życia,
  • podejmują pracę zarobkową lub zakładają firmę poza miejscem swojego dotychczasowego zamieszkania.

Trzy wspomniane warunku otrzymania bonu na zasiedlenie nie są jedynymi, które należy spełnić. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy określa, że wsparcie może zostać przyznane, jeśli:

  • ubiegająca się o nie osoba z tytułu zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej będzie osiągała wynagrodzenie lub przychód w wysokości przynajmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie (aktualnie wynosi ono 4242 zł brutto);
  • dana osoba będzie podlegała ubezpieczeniom społecznym;
  • miejsce pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej jest oddalone od dotychczasowego miejsca zamieszkania o przynajmniej 80 km lub łączny czas dojazdu i powrotu środkami transportu zbiorowego przekracza 3 godziny dziennie;
  • czas zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej będzie wynosił przynajmniej 6 miesięcy.

Co zrobić, aby otrzymać bon na zasiedlenie?

Aby otrzymać bon na zasiedlenie, osoba bezrobotna musi zwrócić się z wnioskiem do starosty. Ten na podjęcie decyzji ma 30 dni. Jeśli będzie ona pozytywna, wówczas następuje podpisanie stosownej umowy. Istotny jest fakt, że do przyznania bonu kwalifikują się zarówno osoby mające zostać zatrudnione w ramach umowy o pracę, jak i umowy zlecenie i umowy o dzieło. W celu osiągnięcia wymaganego pułapu wynagrodzenia, mogą nawet podjąć zatrudnienie u więcej niż jednego pracodawcy.

W przeciągu 30 dni od momentu otrzymania bonu na zasiedlenie dana osoba ma obowiązek dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument potwierdzający podjęcie przez niąpracy lub prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto złożyć musi oświadczenie o spełnieniu warunku związanego z odległością między miejscem zamieszkania a miejsce wykonywania pracy.

Z kolei do 8 miesięcy od momentu otrzymania bonu musi udokumentować fakt pozostawania w zatrudnieniu lub prowadzenia działalności gospodarczej przez 6 miesięcy. Jeśli okres ten jest krótszy niż pół roku, wówczas dana osoba zobowiązana jest do zwrotu części otrzymanej kwoty – w wysokości proporcjonalnej do przepracowanych dni. Z kolei jeśli utraciła pracę lub zakończyła prowadzenie działalności gospodarczej musi poinformować o tym fakcie urząd pracy. Tak samo jak w przypadku podjęcia nowej pracy lub otwarcia kolejnej firmy. W obu tych przypadkach ma 7 dni na poinformowanie urzędu.

Bon na zasiedlenie: Ile wynosi?

Maksymalna kwota, którą można otrzymać w ramach bonu na zasiedlenie to 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia za pracę, które w 2024 roku wynosi 7824 zł. Obecnie bon może wynieść więc 15 648 zł. Jest to kwota maksymalna. Wysokość bonu ustalana jest indywidualnie w przypadku każdej osoby i zależy od wielu czynników. W tym przede wszystkim od potrzeb wnioskodawcy przedstawionych we wniosku czy możliwości danego urzędu.

Istotny jest fakt, że nie trzeba informować urzędu pracy o tym, na co przeznaczyło się otrzymane pieniądze ani też przedstawiać żadnych konkretnych rachunków. Poza tym od otrzymanej kwoty nie trzeba płacić podatku dochodowego.