ZUS ogłosił Konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2025 roku. Płatnicy składek, przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie projektów, które poprawią bezpieczeństwo w pracy. Kwota na dofinansowanie projektów BHP w tym roku wynosi 120 mln złotych.

Reklama

Konkurs ZUS

Jak można przeczytać w Biuletynie Informacji Publicznej, konkurs jest ogłaszany w ramach Programu dofinansowania płatników składek. Konkurs ma na celu wybór projektów, które będą dotyczyć: poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Do konkursu może przystąpić płatnik składek, który:

 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
 • nie zalega z opłacaniem podatków;
 • nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Ile można wygrać w konkursie?

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w 2025 roku wynosi 120 mln zł. Minimalna kwota dofinansowania, o którą może ubiegać się wnioskodawca, wynosi 10 tys. zł. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 80% szacowanej wartości projektu.

Maksymalne dopuszczalne kwoty dofinansowania projektu wynoszą 299 tys. zł dla działań inwestycyjnych oraz 300 tys. zł dla działań inwestycyjno-doradczych, w tym: 299 tys. zł na działania inwestycyjne oraz 1 tys. zł dla działań doradczych. Warto zaznaczyć, że kwoty dofinansowania są kwotami brutto.

Termin składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie można składać od 26 lutego 2024 roku do 27 marca 2024 roku.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie obejmuje inicjatywy związane z poniższymi dziedzinami technicznymi:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środki ochrony indywidualnej.

Co nie podlega dofinansowaniu?

Dofinansowaniu nie podlegają działania i czynności związane z odbiorem, dostawą, demontażem, uruchomieniem,
rozruchem, dopuszczeniem do użytkowania, serwisowaniem – urządzeń, środków trwałych lub innych elementów infrastruktury, oraz szkoleniami, dojazdami, zakwaterowaniem, a także działania inwestycyjne dotyczące stanowisk pracy usytuowanych w budynkach/obiektach, które nie zostały wykonane zgodnie z przepisami obowiązującymi w czasie ich realizacji lub nie są użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

Przede wszystkim należy pobrać i złożyć wniosek w terminie od 26 lutego 2024 roku do 27 marca 2024 roku. Warto dodać, że jeżeli w podanym terminie wpłynie liczba wniosków, których realizacja nie wyczerpie w całości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie w ramach Konkursu, ZUS ogłosi II turę naboru wniosków w Konkursie oraz poda nowy termin składania wniosków na stronie www.zus.pl i stronie BIP.

Co jeszcze należy zrobić? Wnioskodawca powinien pobrać i zapoznać się z dokumentami ze strony www.zus.pl/prewencja:
1) Regulaminem,
2) Kryteriami wyboru projektów,
3) Formularzem wniosku w formie edytowalnej .pdf,
4) Instrukcją wypełniania i wysyłania wniosku,
5) Katalogiem działań,
6) Wzorem Oświadczenia wnioskodawcy,
7) Wzorem umowy,
8) Wytycznymi do opracowania oceny ryzyka zawodowego,
9) Wytycznymi do opracowania oceny obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego.
Co ważne, wniosek należy przygotować wyłącznie z wykorzystaniem formularza wniosku w formie edytowalnej .pdf, w sposób określony w Regulaminie i w Instrukcji wypełniania i wysyłania wniosku. Na pierwszej stronie wniosku musi być zaznaczona opcja "Nowy wniosek".

Reklama

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w podanym terminie za pośrednictwem strony prewencja.zus.pl w zakładce "Wysyłam wniosek". Wnioskodawca powinien pobrać także "Potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej" w formacie .pdf. W razie gdyby wraz z wnioskiem nie zostały złożone wszystkie załączniki, należy je złożyć za pośrednictwem strony prewencja.zus.pl - w zakładce "Wysyłam same załączniki".

Warto dodać, że w podanym terminie istnieje możliwość anulowania już złożonego wniosku i ponowne jego złożenie. Planowany termin realizacji projektu, określony we wniosku, nie może być krótszy niż 3 miesiące i dłuższy niż 6 miesięcy. Wnioski, które otrzymały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, zostaną umieszczone na liście
rankingowej.

Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące konkursu można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: konkurs@zus.pl od dnia ogłoszenia konkursu.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie https://bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/konkurs-202401.