Ile wyniesie podatek od psa w 2024 roku?

Podatek od psa płacą właściciele czworonogów każdego roku. Jego wysokość określana jest przez urząd gminy, a dokładne stawki są dostępne albo w Biuletynie Informacji Publicznej, albo na stronie internetowej czy też na miejscu w urzędzie.

Wysokość podatku od psa ustalana jest na podstawie danych GUS o inflacji za pierwsze półrocze poprzedniego roku. W pierwszej połowie 2023 roku wynosiła ona 15 proc., w związku z tym opłata ta wzrośnie w porównaniu do poprzedniego roku o ponad 20 zł. W 2024 roku maksymalna wartość podatku od psa wyniesie 173,57 zł. Co jednak istotne, ostatecznie wysokość tę ustala gmina i może przekroczyć podaną kwotę.

Reklama
Reklama

Kto nie zapłaci podatku od psa?

Ustalenie podatku od psa w gminie nie jest obowiązkowe. Jak bowiem mówi art. 18a ust. 1 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych: "Rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów". Użyte słowo "może" wskazuje, że może to zrobić, ale nie musi. O tym więc, czy musisz zapłacić ten podatek, dowiesz się z informacji przekazanej przez urząd gminy.

W gminach, w których obowiązuje podatek od psa również istnieją wyjątki, które uprawniają do nieuiszczania tej opłaty.

Nie zapłacisz podatku od psa w przypadku posiadania jednego pupila i:

  • orzeczenia o dowolnym stopniu niepełnosprawności w przypadku, gdy pies jest psem asystującym;
  • posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • ukończenia 65. roku życia i samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego.

Podatku nie zapłacą również członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz inne osoby zrównane z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (pod warunkiem wzajemności).

Zwolnione są również osoby posiadające jednego lub dwa psy i płacące podatek rolny od użytków rolnych o powierzchni większej niż 1 hektar lub hektar przeliczeniowy. W ich przypadku podatek od psa wpłaci się od trzeciego i kolejnych czworonogów.

Zdarza się, że gminy zwalniają od opłat osoby opiekujące się psami ze schroniska lub oznakowanymi czipami.

Co grozi za niezapłacenie podatku od psa?

Jeżeli osoba do tego zobowiązana nie uiści opłaty podatku od psa, musi liczyć się z karą pieniężną. Jej wysokość zazwyczaj uzależniana jest od tego, ile wynosi ta opłata w danej gminie.

Możliwe jest również otrzymanie mandatu w kwocie 500 zł, a nawet skierowanie sprawy do sądu.