Komu należy się "300 plus"?

Dofinansowanie do wyprawki szkolnej w ramach programu "Dobry Start" (czyli tzw. "300 plus") przysługuje raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością – do 24 lat.Wyprawka nie przysługuje na dzieci uczące się w tzw. zerówkach oraz na studentów. Świadczenie należy się bez względu na poziom odchodów.

Kto składa wniosek o "300 plus"?

Reklama

Wniosek może złożyć rodzic, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. "Jeśli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców – wniosek składa ten rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem. Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców – każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę kwoty przysługującego świadczenia na dziecko, czyli150 zł" – informuje ministerstwo rodziny i opieki społecznej.

Jeżeli uczeń jest pełnoletni i nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub ma od nich zasądzone alimenty, wniosek o dofinansowanie z programy "Dobry Start" może złożyć samodzielnie.

Reklama

Gdzie można złożyć wniosek o "300 plus"?

ZUS przypomina, że wniosek o wyprawkę "300 plus" można złożyć wyłącznie elektronicznie. Do wyboru są cztery sposoby:

  • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • przez bankowość elektroniczną,
  • przez portal Emp@tia,
  • przez aplikację mobilną mZUS.

Pieniądze z programu "Dobry Start" przyznaje i wypłaca ZUS na konto bankowe wskazane we wniosku. Decyzje i zawiadomienia są przekazywane w formie elektronicznej. Informacje na temat wniosku i jego obsługi można znaleźć na PUE ZUS lub w aplikacji mZUS (w statusie obsługi wniosku oraz w szczegółowych informacjach o świadczeniu).