Ułatwienia w obrocie nieruchomościami rolnymi

Jedną ze zmian wprowadzoną przez nowelizację jest ułatwienie w obrocie nieruchomościami rolnymi. Dotychczas, jeżeli grunt miał powierzchnię 0,3 hektara lub większą, ale tylko mały fragment tego gruntu był użytkiem rolnym, to wówczas cała działka uznawana była za działkę rolną - i w efekcie tego obowiązywały wszystkie ograniczenia zawarte w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. Według nowych przepisów użytek rolny musi mieć minimum 0,3 ha. Tylko wówczas cała działka będzie oznaczona w ewidencji jako działka rolna. Zmiany wyłączają przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, w stosunku do nieruchomości rolnych, w których powierzchnia użytków rolnych jest mniejsza niż 0,3 hektara.

Zmiany związane z zasiedzeniem nieruchomości rolnej

Reklama

Nowelizacja uchyliła artykuł 172 paragraf 3 kodeksu cywilnego. Dzięki temu, aby zasiedzieć grunt rolny, nie będzie konieczne posiadanie statusu rolnika indywidualnego. Jeżeli osoba przez 30 lat spełniała przesłankę zasiedzenia gruntu rolnego, to zgodnie z nowymi przepisami uzyska ona tytuł własności nawet jeżeli nie jest rolnikiem indywidualnym.

Ponadto została również zniesiona konieczność prowadzenia gospodarstwa rolnego przez osobę, która zasiedziała grunt. Dotychczas osoba nie będąca rolnikiem nie miała możliwości zasiedzenia nieruchomości rolnej. Istniał także wymóg prowadzenia gospodarstwa rolnego, na zasiedzianym gruncie przez minimum 5 lat od dnia jego nabycia, a w przypadku osoby fizycznej prowadzenia gospodarstwa osobiście.

Reklama

Dziedziczenie nieruchomości rolnej

Obowiązujący od 5 października 2023 zmiany ułatwiają dziedziczenie działek rolnych. Bowiem do listy osób bliskich, które mogą dziedziczyć taką nieruchomość zostali dodani: macocha, ojczym oraz rodzice małżonka.

Cena nieruchomości rolnej

Wprowadzono również warunek dotyczący ceny nieruchomości, który trzeba spełnić, aby uzyskać pozwolenie dyrektora KOWR na zbycie nieruchomości rolnej. Otóż cena sprzedaży musi wynosić minimum 95 proc. ceny podanej w ogłoszeniu o nieruchomości rolnej. Takie rozwiązanie ma zapobiec sytuacjom, w których sprzedający nieruchomość proponuję niższą cenę za grunt osobie nie będącej rolnikiem niż rolnikowi.

Zmiany dla spółdzielni produkcji rolnej i fundacji rodzinnych

Nowelizacjaułatwia również zakup gruntu rolnego spółdzielniom produkcji rolnej. Po zmianach będą mogły nabyć one nieruchomości bez wymogu uzyskania zgody dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Zmiany dotyczyć będą również fundacji rodzinnych. Po nowelizacji, aby mogły one nabyć grunty rolne o powierzchni od 1 ha, fundacje oraz ich beneficjenci będą musieli najpierw uzyskać status rolnika indywidualnego.