Według danych raportowanych przez ZUS i analizowanych przez serwis Niepelnosprawni.pl, do 20 maja wydano ponad 28 tysięcy decyzji dotyczących określenia potrzeby wsparcia niezbędnego do przyznania świadczenia wspierającego. Około jedna trzecia osób otrzymała punktację pozwalającą na uzyskanie najwyższej możliwej kwoty wsparcia, czyli 220 proc. renty socjalnej. Zauważa się jednak, że zapotrzebowanie na to świadczenie jest znacznie większe niż liczba dotychczasowych decyzji. Zaleca się składanie wniosków drogą elektroniczną, co pozwala na szybsze podejmowanie decyzji i zmniejsza czas oczekiwania w urzędach.

Reklama

Kto może ubiegać się o świadczenie wspierające?

Od 1 stycznia 2024 roku świadczenie wspierające może przysługiwać osobie niepełnosprawnej, która:

 • Ukończyła 18. rok życia.
 • Posiada orzeczenie o niepełnosprawności, w którym określono poziom niepełnosprawności co najmniej na 70 punktów (w 2024 roku), 78 punktów (w 2025 roku) lub 70 punktów (od 2026 roku).
 • Nie pobiera świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego ani zasiłku dla opiekuna wypłacanego przez gminę.

Do otrzymania pomocy finansowej niezbędne jest ustalenie poziomu potrzeby wsparcia określanego punktacją od 0 do 100. Liczba punktów uprawniająca do uzyskania najniższego poziomu świadczenia wynosi 70. Punkty przyznaje się na podstawie zdolności danej osoby z niepełnosprawnością do, między innymi, poruszania się czy wykonywania podstawowych czynności.

Ile wynosi świadczenie wspierające?

Wysokość świadczenia wspierającego zależy od poziomu potrzeby wsparcia, czyli liczby przyznanych punktów. Poziom ten jest powiązany z wysokością renty socjalnej:

 • Od 40% do 220% renty socjalnej (w zależności od przyznanych punktów).

Świadczenie wspierające jest zróżnicowane w zależności od liczby punktów uzyskanych przez osobę z niepełnosprawnością. Przyznawane kwoty to:

 • Od 95 do 100 punktów: 220 proc. renty socjalnej
 • Od 90 do 94 punktów: 180 proc. renty socjalnej
 • Od 85 do 89 punktów: 120 proc. renty socjalnej
 • Od 80 do 84 punktów: 80 proc. renty socjalnej
 • Od 75 do 79 punktów: 60 proc. renty socjalnej
 • Od 70 do 74 punktów: 40 proc. renty socjalnej

Od 1 marca 2024 roku wysokość renty socjalnej wynosi 1780,96 zł, co oznacza, że maksymalna kwota świadczenia wspierającego może wynieść około 3920 zł. Świadczenie to jest przyznawane na okres siedmiu lat i, podobnie jak emerytury i renty, jest corocznie waloryzowane.

Warto zaznaczyć, że osoby z punktacją od 87 do 100 mogą ubiegać się o świadczenie już w 2024 roku. Natomiast ci, którzy uzyskali od 78 do 86 punktów, będą mogli to zrobić w 2025 roku. W 2026 roku wsparcie zostanie rozszerzone dla osób, które zdobyły od 70 do 77 punktów.

Jak złożyć wniosek o świadczenie wspierające?

Wniosek o świadczenie wspierające należy złożyć do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (właściwego ze względu na miejsce zamieszkania). Można to zrobić:

 • Osobiście.
 • Listownie.
 • Elektronicznie - za pomocą Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS).

Wniosek można złożyć w dowolnym momencie. Świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca, w którym złożono wniosek, nie wcześniej niż od 1 stycznia 2024 roku. Do wniosku o świadczenie wspierające należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności oraz inne dokumenty, które mogą być potrzebne do rozpatrzenia wniosku. W przypadku osób, które wymagają opieki, do wniosku należy dołączyć także oświadczenie opiekuna o rezygnacji z pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna.