Dofinansowanie do okularów to nie tylko obowiązek pracodawcy, lecz także korzyść dla pracowników. Praca przy komputerze może mieć negatywny wpływ na wzrok, natomiast odpowiednie okulary mogą istotnie poprawić komfort i efektywność wykonywanych zadań. Dzięki finansowemu wsparciu pracownicy mogą dbać o swoje zdrowie, unikając konieczności ponoszenia pełnych kosztów zakupu okularów.

Reklama

Zgodnie z art. 237 Kodeksu pracy "pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami". Jednak otrzymanie dofinansowania jest uzależnione od zatrudnienia na umowie o pracę.

Kto może otrzymać dofinansowanie na okulary?

Dofinansowanie do okularów od pracodawcy w 2024 roku może otrzymać pracownik, który spełnia następujące warunki:

  • Spędza przed monitorem ekranowym co najmniej 4 godziny dziennie (połowę dobowego czasu pracy).
  • Posiada zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność noszenia okularów do pracy przy komputerze.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dofinansowanie do okularów?

Aby starać się o dofinansowanie na okulary, pracownik musi przedstawić zaświadczenie od lekarza potwierdzające potrzebę noszenia okularów. Istotne jest, aby dokument ten został wystawiony przez lekarza medycyny pracy. W razie konieczności pracownik może poprosić pracodawcę o przyspieszenie terminu badania lekarskiego.

Po uzyskaniu odpowiedniego zaświadczenia należy złożyć wniosek o dofinansowanie, załączając do niego fakturę za zakupione okulary. Wniosek powinien zawierać także dane osobowe pracownika, informację o dacie i miejscu badania wzroku oraz kserokopię zaświadczenia lekarskiego. Procedury mogą się różnić w zależności od firmy, jednak ogólnie obejmują te same kroki: zaświadczenie lekarskie, fakturę za okulary oraz wniosek o dofinansowanie. Pracodawca ma 14 dni na rozpatrzenie wniosku i wypłatę dofinansowania. Co ciekawe, możliwe jest również uzyskanie dofinansowania do soczewek kontaktowych, jeśli lekarz je zaleci. Niektóre firmy oferują także dofinansowanie do okularów ochronnych lub przeciwsłonecznych.

Reklama

Wysokość dofinansowania do okularów od pracodawcy 2024

Kwota dofinansowania nie jest określona ustawowo i zależy od wewnętrznych regulaminów w danym miejscu pracy. Może ona wahać się od 200 do 450 zł. Pracodawca nie może ograniczać częstotliwości ubiegania się o dofinansowanie. Pracodawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów całych okularów korekcyjnych (szkła + oprawki). Okulary muszą spełniać podstawowe wymagania co do jakości, ale nie muszą być luksusowe. Pracownik musi przedstawić fakturę za zakup okularów.

Co ważne, dofinansowanie przysługuje również pracownikom, którzy używają soczewek kontaktowych do pracy przy komputerze. Ponadto pracodawca nie może uzależniać dofinansowania od stażu pracy, stanowiska czy rodzaju umowy o pracę, a pracownik ma prawo do dofinansowania niezależnie od tego, czy korzysta z okularów korekcyjnych prywatnie.